Technické služby dnes představily nový lis pro třídící linku odpadů

Upraveno: 18.02.2020

Historie, současnost a výhled separování odpadů ve Statutárním městě Opava

První počátky třídění odpadů ve Statutárním městě Opava, potažmo v Technických službách města Opavy, se datují do roku 1994.

Rok 1995 byl počátkem plošného rozmísťování kontejnerů na tříděný odpad a zároveň byla v areálu Technických služeb zahájena stavba haly pro dotřiďovací separační linku s pásovou technologií. Celá hala byla postavena nákladem 10,5 mil. Kč. Dvoukomorový lis ORWAK, použitý v této lince, vyvinul tlak cca 20 t., hmotnost balíku z tohoto lisu se pohybovala okolo 80 kg u plastového odpadu a nárůst objemu tříděného odpadu si již tehdy vynutil směnnost provozu.

V roce 2003 došlo k částečné rekonstrukci a rozšíření stávající technologie třídění. Byla zvětšena kapacita sběrných boxů a byl pořízen již tehdy starší lis Presona, jež byl zakomponován do třídící linky. Tento lis, jež byl 10 let v provozu u prvního majitele, měl výkon 40 tun. Zvýšila se kapacita kamionové přepravy ze 7 tun na cca 9,5 – 10 tun. Zhruba od roku 2009 začalo docházet k závadám, které měly gradující tendenci a značně zvyšovaly nákladovost v celém procesu separace odpadu. Byť se jednalo o bytelný a materiálně velmi kvalitní stroj, léta provozu ho fyzicky amortizovala a řídící jednotku již nebylo možno pro neexistenci náhradních dílů opravovat. V případě její poruchy by se nakonec zastavil celý systém tříděného odpadu ve městě.

Tuto situaci bylo nutné řešit, proto byl v roce 2012 zakoupen lis nový o výkonu 50 tun, jež se stal součástí stávajícího osvědčeného technologického celku. Nový lis Presona LP 50 EH1 byl zakomponován do stávajících funkčních technologií, prostor a vlastního objektu bez zbytečných stavebních a technologických změn, jež by měly negativní dopad jak provozní, tak zejména ekonomický. Tento lis je schopen slisovat balík, jenž bude mít mnohem větší hmotnost, než balík lisovaný na lisu minulém, což vyvolá v konečném důsledku nemalé úspory. Díky novému listu bude možno naložit na kamionový návěs 17 – 20 tun PET, oproti 10 - ti tunám stejného nákladu, zpracovaného na lisu předchozím. Jeden kilometr dopravy fakturují přepravci za 25 – 30 Kč, což může představovat úsporu 6 – 7.000 Kč na jedné cestě do zpracovatelské firmy.

Montáží nového lisu včetně perforátoru dojde, jak již bylo uvedeno, zejména ke zvýšení kapacity celé linky, ale také k odstranění ručního propichování dutých plastů, což je vždy problematický úkon.

Lis s perforátorem byl hrazen z rozpočtu Statutárního města Opavy a náklady na jeho zakoupení byly ve výši cca 5,5 mil. Kč. V měsíci říjnu tohoto roku byl nainstalován a spuštěn jeho zkušební provoz.

Bohužel i my se ve Statutárním městě Opava setkáváme s nešvarem rozšířeným v mnoha městech České republiky a totiž masivním vybírání papírů z kontejnerů pro tříděný odpad a to určitými skupinami obyvatelstva. Nutno podotknout, že jakýkoli odpad odložený občanem do kontejneru se stává majetkem města. Tento nešvar však může mít za následek pokles v prodeji těchto komodit k dalšímu zpracování a z toho vyplývající sestupnou tendenci v odvodech prostředků z prodeje komodit městu.

Martin Girášek provozně-technický náměstek Technické služby Opava s.r.o.