Téměř 226 milionů korun je v letošním rozpočtu určeno na investiční akce

Upraveno: 26.11.2019
Opavští zastupitelé na svém zasedání 12. února schválili seznam investičních akcí na letošní rok. Celkově je na ně v rozpočtu města vyčleněno bezmála 226 milionů korun.

Opavští zastupitelé na svém zasedání 12. února schválili seznam investičních akcí na letošní rok. Celkově je na ně v rozpočtu města vyčleněno bezmála 226 milionů korun. Některé budou realizovány pouze v případě, že na ně město získá požadované dotace- tato skutečnost je uvedena v popisu.

Částky vyčleněné na jednotlivé investiční akce jsou uvedeny v závorkách, pokud tomu tak není, byla akce finančně kryta již v rozpočtu na rok 2017. Jedná se o částky předpokládané. Finanční náklady lze totiž přesněji vyčíslit až po vysoutěžení konkrétní veřejné zakázky. 

Rekonstrukce kina Mír 
Budova, která disponuje největším sálem ve městě, projde celkovou rekonstrukcí. Nové bude i veškeré vybavení interiéru- sedačky, pódium, scénické osvětlení, toalety pro veřejnost i veškeré zázemí pro účinkující i zaměstnance. Rekonstrukcí projde elektroinstalace, vybudována bude nová vzduchotechnika. Kino se dočká také digitalizace.

Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice (42,3 milionu Kč) 
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace včetně nové čistírny odpadních vod. Na akci získalo město dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 27,5 milionů. Samotná realizace bude zahájena až v roce 2019. Zadávací řízení, při němž je nutné mít zajištěno finanční krytí, však bude vyhlášeno již v roce letošní, proto je částka alokována v rozpočtu na rok 2018.

Nový krytý bazén
Město by rádo zahájilo o výstavbu nového krytého bazénu v lokalitě u víceúčelové sportovní haly na ulici Žižkova v Městských sadech. Projekt počítá s plaveckým bazénem s 8 plaveckými dráhami o délky 25m, hracím bazénem pro děti a řadou atrakcí či wellness centrem.

Penzion pro seniory (80,45 milionu Kč)
Na ulici Hálkova by měl vyrůstnový bytový dům pro seniory. Náklady na stavbu včetně inženýrských sítí a komunikací jsou odhadovány na 80 milionů korun. Na konci listopadu byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora bydlení, která by v maximální výši mohla dosáhnout 9,6 milionu korun.

Revitalizace ZŠ Otická (32,13 milionu Kč)
Škola dostane nový zateplený obvodový plášť. Rekonstrukce zahrnuje také výměnu a zateplení oken, dveří a střechy. Akce je připravována v koordinaci s nástavbou odborných učeben v komplexu budov této základní školy.

ZŠ Otická - nástavba učeben (14,7 milionu Kč)
V současné době je podána žádost o dotaci v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), realizace proběhne pouze v případě jejího získání.

ZŠ Boženy Němcové – přístavba nového objektu (25,34 milionu Kč)
V přístavbě budou umístěny odborné učebny včetně kabinetů. Město podalo žádost o dotaci v rámci výzvy IROP, akce je vázána na její získání.

MŠ Heydukova (3 miliony)
Jedná se o obnovu fasády v nevyhovujícím stavu včetně repase oken s dílčí výměnou prvků. Součástí je oprava terasy. 

MŠ Krnovská
Revitalizace obvodového pláště budovy mateřské školy zahrnuje i výměnu otvorových výplní, rekonstrukci střechy včetně zateplení, opravu systému bleskosvodu a zateplení obvodových stěn.

MŠ Na Pastvisku
Školku čeká kompletní zateplení včetně rekonstrukce střechy či výměny oken. Předpokládané náklady se pohybují ve výši 7,5 milionu korun, které budou hrazeny ze zůstatku hospodaření z roku 2017.

Partery městských domů
Jedná se o výměnu stávajících výloh, dveří a úpravu fasád u opravených městských domů v ulici Mezi trhy, na Dolním i Horním náměstí

Bezbariérové zastávky MHD (2 miliony)
Jedná se o rekonstrukci nástupních hran devíti stávajících zastávek podél místních komunikací. Bude podána žádost o dotaci v rámci výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), opravy proběhnou jen v případě její úspěšnosti.

Revitalizaci veřejného prostranství sídliště Kylešovice – 17. listopadu (6 milionů)
Jedná se druhou etapu projektu, konkrétně o přestavbu dvou stávajících hřišť v nevyhovujícím stavu na hřiště víceúčelová.  Tato hřiště jsou součástí plánu regenerace sídliště Kylešovice, v případě schválení tohoto plánu bude SMO žádat o dotaci.

Rekonstrukce hřišť na ulici U Hřiště v Kylešovicích
Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště s umělým trávníkem a hokejbalového hřiště ve stejném areálu. Město podalo žádost o dotaci v rámci výzvy Ministerstva školství, akce je podmíněna její úspěšností.

1. etapa cyklistické stezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava (2 miliony)
Akce bude realizována v případě získání dotace v rámci výzvy SFDI, kterou hodlá město podat. V současné době se řeší spolupráce mezi jednotlivými obcemi.

Rekreační oblast Stříbrné jezero (1 milion)
Město bude hradit z vlastních zdrojů nezpůsobilé výdaje stavby, v rámci níž bude provedena revitalizace blízkého okolí Stříbrného jezera, vybudován podchod pod komunikací Rolnická a lávka přes řeku Opavu s napojením na Městské sady. Z městské kasy bude uvolněn 1 milion korun. Investorem celé akce je ministerstvo financí.

Seniorcentrum Opava (2 miliony)
Rekonstrukce3. nadzemního podlaží budovy na Rolnické 24 umožní zřízení pobytové služby. 

Rekonstrukce ulice Žižkova
Jedná se o rekonstrukci vozovky a chodníku zbývající části ulice Žižkovy. Zároveň bude vybudován nový most přes vodní tok Velká.

Obslužná komunikace Dolní náměstí – Osvoboditelů
Plánováno je dokončení a propojení stávajících obslužných komunikací včetně doplnění veřejného osvětlení.

Projektová příprava (15 milionů)
Finance jsou vyhrazeny na přípravu projektových dokumentací budoucích investičních akcí, na průzkumy, zaměření, vypracování posudků či geometrických plánů.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí