Výběrové řízení na pozici ředitel/-ka Seniorcentra Opava

Upraveno: 18.11.2019
Rada statutárního města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou ředitel/ředitelka Seniorcentra Opava. Přihlášky můžete zasílat do 15. února 2016.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

746 26 Opava, Horní náměstí 69

Rada statutárního města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou ředitel/ředitelka Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace, se sídlem Rolnická 24, 747 05 Opava.

Místo výkonu práce: město Opava

Požadavky stanovené Radou statutárního města Opavy:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání; (management řízení nebo ekonomie výhodou)
 • minimálně 1 rok praxe ve vedoucí funkci
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb
 • znalost zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, výhodou
 • bezúhonnost
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, analytické myšlení
 • samostatnost, flexibilita
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka výhodou; (zejm. Aj, Nj, Fj)
 • řidičský průkaz skupiny B

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • číslo občanského průkazu • kontaktní telefonní číslo • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů • datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Radou statutárního města Opavy
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce)

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení – SENIORCENTRUM“. Termín ukončení příjmu přihlášek:  15. 2. 2016. Předpokládaný nástup: dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu.