Výběrové řízení na pozici ředitel městské policie

Upraveno: 20.11.2019
Statutární město Opava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel Městské policie Opava. Přihlášky je možno posílat do 31. srpna 2016.

Statutární město Opava

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitel Městské policie Opava

                                  

Předpoklady pro výkon funkce: bezúhonnost, spolehlivost,  zdravotní způsobilost, odborná způsobilost (tzn. osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů) nebo manažerské působení u ozbrojených složek

Místo výkonu práce: Statutární město Opava

Charakteristika pracovní pozice: řídí městskou policii, komplexně zajišťuje chod hlídkové služby strážníků, jejich přípravu na výkon služby, zodpovídá za technické zabezpečení činnosti městské policie

 

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava 

 • vysokoškolské vzdělání – obor sociální, právní či penologie výhodou
 • praxe u bezpečnostních složek nebo ve veřejné správě výhodou
 • praxe ve vedoucí pozici minimálně 4 roky
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • samostatnost při práci a proaktivní přístup
 • psychická a fyzická odolnost, schopnost práce pod tlakem
 • osvědčení Národního bezpečnostního úřadu výhodou
 • dobrá znalost práce  na PC (MS Office)
 • znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
 • zbrojní pas výhodou
 • řidičský průkaz skupiny „B“

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče a doručovací adresu • číslo občanského průkazu • kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu • datum a podpis uchazeče
 • stručný popis představy řízení a základní teze fungování Městské policie Opava, analýza Koncepce Městské policie Opava pro období let 2012 – 2016 a stávající organizační struktury v rozsahu maximálně 10 normostran

 

Platové zařazení: platová třída 11, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)

 

Požadované doklady:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech či dalších kompetencích
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie diplomu a ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce)
 • osvědčení vydané MV ČR podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971)
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Statutární město Opava, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, Opava, 746 26.

Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení MPOL“.

 

Termín ukončení příjmu přihlášek: 31. 8. 2016

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Pracoviště Městské policie Opava jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.


V případě, že se přihlásí a bude vybrán uchazeč, který nemá osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů pro výkon strážníka, nebude zařazen do pozice ředitele, ale do doby získání tohoto osvědčení bude zařazen jako čekatel v 5. platové třídě. Plněním některých úkolů při řízení obecní policie může být pověřen určený strážník. Strážníkem se čekatel stává až po absolvování zákonné přípravy (rekvalifikace).

 

Pracovní náplň: Ředitel Městské policie Opava 

 1. Organizuje, řídí a kontroluje činnost Městské policie Opava (MPO) a odpovídá za ni.
 2. Informuje neprodleně primátora nebo pověřeného zastupitele o bezpečnostní situaci a případných mimořádných událostech na území města.
 3. Vytváří koncepci komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku.
 4. Předkládá požadované zprávy a informace o výsledcích činnosti MPO.
 5. Zajišťuje potřebnou dokumentaci ke služební činnosti MPO.
 6. Podílí se na přípravě zásadních materiálů hodnotící a koncepční povahy úseku výkonu služby.
 7. Předává materiály dokumentující činnost MPO.
 8. Zabezpečuje na území města součinnost s MČ a jejich starosty, úřady MČ, útvary Policie ČR a dalšími správními orgány a bezpečnostními složkami.
 9. Plní úkoly uložené primátorem nebo pověřeným zastupitelem MPO při organizaci a uskutečňování akcí a bezpečnostních opatření celoměstské povahy.
 10. Uskutečňuje zaměstnavatelem na něho přenesené pravomoci v oblasti personální práce vůči podřízeným.
 11. Zodpovídá za sestavení návrhu rozpočtu a dohlíží na jeho čerpání.
 12. Zodpovídá za technické zabezpečení činnosti MPO v rámci finančního krytí rozpočtu MPO.