Výběrové řízení na ředitele(-lku) Slezského divadla

Upraveno: 19.11.2019
Rada města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava. Termín pro ukončení příjmu přihlášek je 15. dubna 2016 .

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

746 26 Opava, Horní náměstí 69

 

Rada města Opavy vyhlašuje

 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava,

 příspěvková organizace

 

Místo výkonu práce: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, Horní náměstí 13, 746 69 Opava

Předpoklady pro výkon funkce: Ředitelem/ředitelkou příspěvkové organizace se může stát fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje následující další požadavky pro výkon této funkce.

 

Charakteristika vykonávané práce: ředitel/ředitelka městské příspěvkové organizace, jejímž účelem je zabezpečovat činnosti a služby sloužící k uspokojování potřeb v rámci celkového kulturního rozvoje města Opavy.

Ředitel vede a organizuje veškerou činnost divadla. Odpovídá za plnění uměleckých úkolů divadla, za plánovité a kvalitní personální zabezpečení divadla, za dodržování zákonnosti, pracovněprávních předpisů, za správné uplatňování mzdové politiky, za plnění plánu a rozpočtu, za ochranu majetku, za materiálně-technické zabezpečování činnosti divadla, za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a za plnění úkolů na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

 

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • občanská a trestní bezúhonnost
 • nejméně 3 roky ve funkci vedoucího zaměstnance
 • znalost divadelního provozu a jeho problematiky
 • znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících ekonomických a právních norem v oboru kultura, umění
 • velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti (znalost a umění plánovat, organizace práce své i podřízených spolupracovníků, motivování, delegování pravomocí a zodpovědnosti, schopnost pracovat s personálními nástroji, vedení týmu, rozvoj podřízených spolupracovníků)
 • dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, schopnost práce pod tlakem
 • celkový přehled v oblasti kulturního a společenského dění nejen na úrovni města
 • praxe v oblasti kultury, umění (v ČR i zahraničí) výhodou,
 • zkušenost s vedením organizace podobného typu výhodou
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, spolehlivost, flexibilita
 • samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání
 • znalost práce na PC
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka

Výběrové řízení bude vícekolové, v užším výběru je uchazeč povinen podrobit se znalostnímu testu a psychologickému pohovoru či testu, pokud si to výběrová komise vyžádá.

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu • datum a podpis uchazeče.

 

Požadované doklady:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech
 • motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu maximálně 1 normostrany 
 • písemný dokument vyjadřující představy uchazeče o řízení Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, v období dalších let; vize uchazeče v souvislosti s vedením organizace. Dokument bude mít maximální rozsah 5 normostran.
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce);
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Statutárnímu městu Opava pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení;
 • Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, kancelář primátora, Horní náměstí 69, 746 26, Opava.

 

Na obálku uveďte: “Neotvírat, výběrové řízení na ředitele Slezského divadla Opava“

Termín ukončení příjmu přihlášek: doručeno nejpozději 15. dubna 2016  

Předpokládaný nástup: dohodou

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.