Vyjádření představenstva MDPO, a.s., k odvolání ředitele této společnosti

Upraveno: 18.02.2020

Na svém jednání 15. 10. 2012 rozhodla rada města Opavy v působnosti valné hromady Městského dopravního podniku Opava, a.s. (MDPO), ve věci odvolání Ing. Hynka Woitka z funkce ředitele společnosti tak, že svou většinou podpořila rozhodnutí představenstva. Rada města shledala důvody vedoucí k odvolání jako dostatečné a samotný způsob jako právně zcela čistý. V dané situaci se jednalo o nezbytné řešení. Na tomto jednání předložilo představenstvo členům rady podrobně zdokumentované zdůvodnění odvolání Ing. Hynka Woitka z funkce ředitele společnosti.

Ing. Hynek Woitek mimo jiné nedokázal nebo nechtěl podrobně zpracovat dokumenty nezbytné pro odpovědné rozhodování představenstva, jak byl z titulu své funkce a dle platných stanov společnosti povinen. Jednalo se zejména o podrobné materiály, které by včetně ekonomického zhodnocení variantně navrhovaly možné způsoby, kterými by MDPO mohl reagovat na setrvalý úbytek cestujících a prudký nárůst nákladů na jejich přepravu. A to zejména jinak, než jen omezováním přepravních služeb.

Jedním z požadavků představenstva byl i tlak na maximální rozvoj komerčních aktivit tak, aby mohl MDPO takto dodatečně získané finanční prostředky investovat zpět do zajištění kvalitní a moderní veřejné dopravy pro obyvatele Opavy a jejího okolí. Jedná se zejména o využití volných kapacit dílen a údržby, lakovny, myčky vozidel, ale i prodej pohonných hmot a dalších služeb. Většinu těchto aktivit MDPO za doby minulého vedení výrazně utlumil, případně zcela zrušil a uvolnil tak tento trh soukromým společnostem. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že je povinností MDPO těchto volných kapacit využít zejména proto, že se jedná o podnik zajišťující veřejnou službu, která je dotována z veřejných peněz – tedy nepřímo z daní občanů Opavy.

Představenstvo taktéž požadovalo zpracování podrobných variantních návrhů na změny v opavské MHD a to proto, aby mohla být zlepšena nabídka a kvalita služeb pro naše cestující, jejichž počet rok od roku klesá. Žádný z požadovaných materiálů nebyl dodán v podobě, na jejímž základě by bylo možno o jakýchkoliv případných změnách odpovědně rozhodnout.

Ing. Hynek Woitek také jednal v přímém rozporu s rozhodnutím představenstva, kdy bez jeho vědomí a proti jeho pověření vybral a uzavřel smlouvu s dodavatelem služeb přepravní kontroly. Tato služba je za současné podoby pro podnik nevýhodná, na což poukazuje i analýza, kterou si MDPO nechal externě zpracovat.

Rovněž je třeba vyvrátit nepodložená tvrzení ohledně možného nástupce na pozici ředitele společnosti. Nový ředitel/ka bude vybrán v transparentním výběrovém řízení, které bude po odborné a organizační stránce zajišťovat externí profesionální subjekt. Za tímto účelem uložilo představenstvo dočasně pověřené ředitelce poptat možné dodavatele služeb v oblasti personalistiky. Kvůli důvodným podezřením, které byly rovněž prezentovány na zasedání rady města Opavy, je představenstvo přesvědčeno také o nutnosti provedení forenzního auditu. I v této věci již představenstvo zadalo poptávku možných dodavatelů těchto služeb.

Na závěr by chtělo představenstvo vyjádřit lítost nad děním, kterého museli být naši cestující, ale i zaměstnanci a celá opavská veřejnost svědky. Ve věci vyjádření Ing. Hynka Woitka a mnohých jeho nepravdivých tvrzení jsou již podnikány příslušné právní kroky.

Představenstvo MDPO, a.s.

Publikováno dne 17.10.2012