Vzniká územní studie proveditelnosti na průmyslovou zónu

Upraveno: 20.11.2019
Projekt "Územní studie proveditelnosti – Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice - Ulice Krnovská, Bruntálská, Opava“ je částkou 500 tisíc korun spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém červnovém zasedání rozhodlo o spolufinancování projektu „Územní studie proveditelnosti – Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice - Ulice Krnovská, Bruntálská, Opava“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to ve výši 500 tisíc korun. Rada Statutárního města Opavy přijetí této dotace na počátku srpna schválila.

Zároveň byly učiněny všechny kroky k tomu, aby bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele této studie. „Výběrové řízení už proběhlo, smlouva s vybraným zhotovitelem je podepsána. V současné době běží její zpracování, v listopadu bychom ji měli obdržet,“ říká opavský primátor Radim Křupala.

Statutární město Opava si velmi cení aktivního přístupu Moravskoslezského kraje při přípravě opavské průmyslové zóny. „Vím, že nás čeká ještě spousta práce. Spolupráce s Moravskoslezským krajem v této záležitosti je na velmi dobré úrovni. Jsem velmi rád, že nám kraj finančně pomohl se zpracováním územní studie proveditelnosti. Při přípravě opavské průmyslové zóny budeme s orgány kraje i nadále spolupracovat,“ dodává opavský primátor.

Podle jeho slov byla dosažena velmi dobrá cena i termín dodání. „Cena za zpracování této územní studie bude 538,4 tisíc korun včetně DPH. Zpracovatelem tohoto dokumentu je ostravská akciová společnost Technoprojekt, která zajišťuje komplexní činnosti urbanistické zejména však koncepci technické a dopravní infrastruktury podle schváleného zadání v rozsahu vymezeného území. Územní studie proveditelnosti Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská„ řeší urbanizaci území vymezeného podél silnic I/57 a I/11, severozápadně od okružní křižovatky v Jaktaři, jednostranně ve směru na Krnov až k Držkovicím. Řešené území má plochu 70 ha, je rozděleno na 6 ploch, ve kterých bude navržena orientační parcelace pozemků jednotlivých areálů, dopravní obslužnost s jednotlivými vstupy do území, prodloužení městské hromadné dopravy se zastávkami, páteřní trasy rozvodů inženýrských sítí, biologické posouzení, posouzení vlivu na životní prostředí, majetkoprávní řešení projektu, odhad investičních nákladů. Součástí studie bude i vyhodnocení proveditelnosti záměru budování průmyslové zóny, vycházející z analýz efektivnosti investice, odhadu rizik a jejich eliminace, úspěšnosti záměru a možnosti finančních zdrojů pro realizaci záměru. Závěry územní studie budou podkladem pro zpracování dalších stupňů projektových dokumentací vedoucí k realizaci dlouhodobého záměru města k naplnění rozvoje podnikání v Opavě. Předmětné území se dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacity rozvodů stávající vodovodní, kanalizační a  elektro sítě.  K tomuto datu proběhla jednání s městskou částí Vávrovice, s klíčovými odběrateli médií (např. Mondelez, Cukrovar), s distributory médií (ČEZ,RWE, SmVak) o kapacitních možnostech a budoucích požadavcích na přenosovou síť, dále s Ředitelstvím silnic a dálnic, městským dopravním podnikem. V průmyslové zóně jsou územním plánem vymezeny funkční plochy lehkého průmyslu, podnikatelských aktivit, výroby, výrobních služeb, skladování. V územní studii budou také navrženy v menší míře plochy dopravních areálů, důležitá ochranná izolační zeleň zlepšující stávající negativní vliv průmyslové zóny na bydlení. Velmi důležitou skutečností je přímá návaznost průmyslové zóny na stavbu severního obchvatu, který pomůže odvést nákladní dopravu mimo obytnou zástavbu Opavy,“ dodává Zdeněk Bendík, z odboru hlavního architekta a územního plánu.

O výstupech tohoto projektu bude veřejnost informována.

Martin Dostál
odbor rozvoje města a strategického plánování