Vznikne Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava

Upraveno: 05.02.2020
Statutární město Opava podalo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu žádost o dotaci na realizaci projektu Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava.

Statutární město Opava podalo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu žádost o dotaci na realizaci projektu, registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0003130 „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava“.

„Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava“, říká Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice.

V březnu tohoto roku Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky rozhodlo o přiznání dotace. „Jsem rád, že nám Evropská unie a český státní rozpočet na realizaci tohoto poskytl finanční prostředky. Tento dokument našemu správnímu obvodu chyběl. Budou tak vytvořeny základní podklady pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný“, dodává náměstek Halátek.

Územní studie krajiny bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině. Bude reagovat na dokument „Strategie Evropské unie pro přizpůsobení se změně klimatu“ (tzv. Adaptační strategie EU) a na její národní ekvivalent – „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky“ (tzv. Adaptační strategie ČR) a na „Strategii Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

„Realizace projektu probíhá s výrazným předstihem oproti předpokládanému časovému harmonogramu. Už jsou zpracovány doplňující průzkumy a rozbory. Na ně bude navazovat samotný návrh studie, následně budou zapracovány připomínky k ní, že po jejich vypořádání dojde k finalizaci územní studie krajiny“, konstatuje náměstek Dalibor Halátek.

Celkové náklady na vyhotovení územní studie krajiny budou činit 2.305.050 Kč, 85 % nákladů pokryje dotace Evropské unie a 5 % nákladů bude vynaloženo ze státního rozpočtu České republiky.Po převzetí zpracované územní studie krajiny bude možné 10 % prostředků dofinancovat ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky.