Záměr pronájmu budovy

Upraveno: 18.02.2020

Statutární město Opava dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Záměr pronájmu budovy č.p. 380, stavba občanského vybavení na pozemku parc. Č. 519, pozemku parc. č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. Č. 520/2, ostatní plocha, pozemku parc. č. 520/3, ostatní plocha a pozemku parc. č. 520/1, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618, adresa Na Rybníčku 43, 746 01 Opava. O tomto záměru rozhodla rada města dne 20.8.2012.

Název projektu: Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku

Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.01117

Tento projekt je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Zveřejňuje: Magistrát města Opavy, odbor majetku města

Bližší informace: Radomír Bittner, tel.: 553 756 803, 604 229 394, radomir.bittner@opava-city.cz.