Zásadní změny ve způsobu splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012

Upraveno: 16.02.2020

Od roku 2012 musí všichni, kterým vznikne ohlašovací povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb. (zákona o odpadech), zasílat tato hlášení výhradně prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“) nebo datové schránky ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí v elektronické podobě v datovém standardu MŽP .

Výjimkou je příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb., která se bude i nadále zasílat v elektronické podobě v datovém standardu MŽP přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát města Opavy, a to prostřednictvím

  • oficielní elektronické podatelny na adresu posta@opava-city.cz  se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou: Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§19) nebo
  • do datové schránky úřadu, popř.
  • na datovém nosiči dat (CD se souborovým systémem ISO9660) prostřednictvím podatelny (Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava).

Upozornění!

Podání hlášení, u kterých zákon vyžaduje ohlášení prostřednictvím ISPOP nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v tištěné/listinné podobě nebo v elektronické podobě přímo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu města Opavy, není splněním zákonné povinnosti a ohlašovatel se vystavuje sankci za nesplnění této povinnosti.

ISPOP je elektronický informační systém, který zajišťuje příjem vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v požadované formě a jejich distribuci dotčeným institucím veřejné správy. Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Podmínkou pro využití ISPOP nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v ISPOP a získání přístupových údajů do ISPOP.

Registrace subjektu v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu ke všem agendám, které je subjekt povinný ohlašovat). Pokud je subjekt v ISPOP již registrován, není nutná nová registrace, tzn. stávající přístupové údaje lze použít i pro ohlašování v roce 2012. Ty subjekty, které ještě zaregistrovány v systému ISPOP nejsou, se musí v ISPOP zaregistrovat.

Všem ohlašovatelům doporučujeme podrobně sledovat pokyny a informace provozovatele ISPOP firmy CENIA na adrese http://www.ispop.cz/