Zastupitelé rozdělili ušetřené peníze

Upraveno: 21.05.2020
Ilustrační obrázek

Zastupitelé na svém včerejším zasedání odsouhlasili finanční vypořádání za rok 2019. Předložený materiál podrobně informuje o problematice finančně krytých a neuhrazených závazků v rámci loňského hospodaření města, o vypořádání dotací a vztahů se státním rozpočtem, hospodaření městských částí podle statutu, nakládání s fondy města a v neposlední řadě s výdaji schválenými orgány města Opavy.

Materiál byl zpracován již pro zastupitelstvo připravované na 13. března, jeho konání bylo ale kvůli šíření koronavirové pandemie na poslední chvíli zrušeno. Právě v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pak bylo nutné udělat v dokumentu řadu změn. „Samozřejmě jsme museli reagovat na situaci, která s sebou přinesla i řadu nepředvídatelných nákladů, proto se některé položky v závěrečném účtu měnily. Nejpodstatnější změnou bylo vyčlenění peněz na pomoc podnikatelům, kteří museli během nouzového stavu uzavřít své provozovny,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.

Pro veřejnost je jistě zajímavým údajem výše volných zdrojů, které je, respektive bylo možné použít. Jedná se o částku cca 247 milionů korun, z nichž 14 milionů již bylo alokováno schválením rady města na výše zmíněné účely spojené s koronavirem. Konkrétně byly 4 miliony vyčleněny na nákupy ochranných pomůcek, dezinfekce, potravin, drogistického zboží a obědů pro občany v rámci pomoci v krizovém stavu, 10 milionů je určeno na pomoc podnikatelům v rámci první výzvy. Jako nerozdělená rezerva zůstane 20 milionů, ta je určena k využití v případě nedostatku peněžních prostředků v průběhu roku.  Do fondu rezerv a rozvoje bude uloženo 30 milionů na financování investičních akcí v budoucích letech.

K dalšímu využití pak zůstává více než 182 milionů. „Tyto peníze půjdou z valné většiny do investičních akcí. Část z nich je určena na dofinancování těch, které se rozběhly již v loňském roce, zbytek pak na realizaci akcí nových,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil.

Největší částka, 44 milionů, připadne na projekt Telematika, kdy bude modernizací systému světelných signalizací na křižovatkách zajištěn plynulejší průjezd městem. Dalších 22 milionů je určeno na zpracování projektových dokumentací. „Pokud nemáme hotovy projekty, nemůžeme si sáhnout na dotační peníze. Musíme být tedy připraveni a mít vypracované co největší množství projektových dokumentací, abychom mohli při vypsání dotačních titulů pružně reagovat a měli možnost žádat o co největší počet dotací,“ vysvětlil primátor.

Na jmenovité akce Technických služeb Opava je vyčleněno 12 milionů. Ty budou použity  na správu a údržbu majetku a komunikací města. Z tohoto balíčku bude mimo jiné financováno i vybudování zelených střech na zastávkách MHD.

Nemalé finance si vyžádá i rekonstrukce druhého podlaží budovy Seniorcentra na Rolnické ulici. „Částku 16 milionů jsme vyčlenili na výstavbu další lůžkové části s pečovatelskou službou,“ upřesnil primátor a pokračoval ve výčtu: „Zhruba 22,5 milionu město investuje v rámci výstavby západní části severního obchvatu. I když u této stavby nejsme investorem, i my se na ní finančně podílíme. Peníze z města jsou určeny na výkup pozemků, vybudování chodníků či veřejného osvětlení.“

Na opravu budovy mateřské školy v městské části Podvihov je potřeba 15 milionů. Na likvidaci jmelí je vyčleněno 6 milionů a na dofinancování investiční akce Revitalizace Stříbrného jezera 6,3 milionu korun. Na seznamu rozdělení zbylých financí je možné najít ještě další menší položky. „Téměř dva miliony jsou například určeny na opravu plotu mateřské školy na Krnovské ulici, dalších, již dříve avízovaných 500 tisíc dáváme na zajištění služby Senior Taxi,“ dodal primátor Tomáš Navrátil.

Z rezervní položky finančního odboru byly již dříve v rámci rozdělení zůstatku běžných účtů předfinancovány některé akce, například dar Slezské nemocnici na boj s koronavirem ve výši 1,5 milionu korun či 2,5 milionu na vypracování architektonické studie aquaparku. Ty se nyní do rezervy vrací. Do rezervy šlo také dalších 10 milionů na sanaci důsledků koronavirové pandemie, především na pomoc podnikatelům.                                                                

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí