Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na rok 2024

Upraveno: 09.01.2024
Ilustrační obrázek

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 7. zasedání dne 11. prosince 2023 schválilo poskytnutí účelových dotací pro rok 2024 žadatelům v programech SPORT, KULTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO, PREVENCE KRIMINALITY a SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY.

Seznam podpořených i nepodpořených projektů je uveden u příslušného dotačního programu v souborech Ke stažení na webové stránce Dotační programy 2024.

Úspěšní žadatelé budou metodikem pro poskytování dotací z odboru rozvoje města a strategického plánování vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. V případě dotačního programu SPORT budou příjemci dotace vyzváni k podpisu smlouvy Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě. 

Dotační program SPORT - Podpora celoroční sportovní činnosti

Na podporu sportu v roce 2024 město poskytlo celkem 15.300.000 Kč. Jedná se o podporu celoroční sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, které vykonávají sportovní činnost ve statutárním městě Opava. V rámci této podpory byly podpořeny dotační programy:
a) „Podpora sportu ve Statutárním městě Opava SPORT SMO 2024 – TJ/SK – program S1/24“ (dále jen „Program S1/24“)
b) „Podpora sportu ve Statutárním městě Opava SPORT SMO 2024 – TJ/SK – program S3/24“ (dále jen „Program S3/24“)

Dotační program KULTURA                        

Na podporu kultury v roce 2024 město poskytlo celkem 3.050.000 Kč. Kromě tradičních oblastí kultury směřovaly dotace také do nového dotačního titulu „Podpora kulturních akcí spojených s 800. výročím města Opavy“. Z uvedených finančních prostředků bude v roce 2024 podpořeno celkem 55 projektů.

Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO

V rámci dotačního programu pro oblast životního prostředí došlo k navýšení finančních prostředků, díky kterému bylo možné přerozdělit mezi žadatele 650.000 Kč. Dotace tradičně směřovaly na podporu akcí a aktivit EVVO, podporu činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a podporu opatření ve prospěch životního prostředí. Z uvedených finančních prostředků se podaří v roce 2024 podpořit celkem 12 projektů.

Dotační program PREVENCE KRIMINALITY

Stejně jako v minulém roce bylo i letos na podporu projektů v rámci tohoto dotačního programu připraveno 800.000 Kč. Dotace byly rozděleny do třech dotačních titulů – Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času veřejnosti, především dětí a mládeže do 26 let, Podpora soustavné celoroční činnosti členů volnočasových dětských a mládežnických organizací a spolků a zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií a Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality a duševního zdraví. Vyčleněné finanční prostředky se podaří rozdělit mezi 19 projektů.

Dotační program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

V rámci dotačního programu zaměřeného na sociální oblast došlo rovněž k navýšení finančních prostředků oproti předchozímu období o 1,35 mil. Kč, tedy na celkových 44.297.000 Kč. Z uvedených finančních prostředků město podpoří 64 projektů.