Závěrečné zhodnocení projektu „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro statutární město Opava“

Upraveno: 21.02.2020

Hlavním cílem projektu „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava“ bylo zefektivnit systém vzdělávání a zlepšit kvalitu řízení a rozvoje lidských zdrojů u zaměstnanců, což jsme očekávali, že se projeví na celkovém dalším zkvalitnění služeb magistrátu, poskytovaných našim občanům profesionálními úředníky ještě lépe vybavenými jak odbornými, tak měkkými dovednostmi. Doprovodným efektem projektu bylo dotvoření finální podoby jednotné firemní kultury a další rozšíření transparentnosti a otevřenosti magistrátu vůči občanům, resp. klientům.

Podkladem pro vznik projektu  byla analýza vzdělávacích potřeb, která vyšla ze zavedeného systému hodnocení zaměstnanců a ze zmapování požadavků vedení města na zaměstnance. Projekt představuje zcela nový komplexní systém vzdělávání ve SMO reagující na současné podmínky ve veřejné správě a  rychle se měnící legislativu a na nové principy moderního řízení lidských zdrojů. Přínosem projektu je zajištění komplexního vzdělávání úředníků, kteří získávají potřebné aktuální znalosti z oblasti práva, ekonomiky a financí tak, aby je mohli ve své každodenní praxi ještě účinněji používat. Součástí  péče o pracovní schopnosti zaměstnance se stala i péče o zvyšování jeho odolnosti ve stresových situacích, zvyšování jeho komunikačních dovedností při jednání s občany a učení se asertivnímu jednání. Jde tedy nejen o soustavný a plynulý rozvoj odborných znalostí našich zaměstnanců, ale i o rozvoj psychické připravenosti zaměstnanců zaměřené na prevenci psychosomatických chorob a psychických obtíží, které bývají negativním důsledkem pracovního stresu.

Zaměstnanci tedy absolvovali nejen semináře ze všeobecných odborných znalostí (z praktické personalistiky, z práva na informace a ochranu osobních údajů ve veřejné správě, z ekonomického minima, z občanského  a obchodního zákoníku a  z veřejných zakázek), ale současně i z měkkých dovedností typu: komunikace pro správní praxi, firemní kultura a etický kodex, prevence syndromu vyhoření, zdravá a asertivní komunikace. Všichni vedoucí úředníci absolvovali navíc vzdělávací semináře zahrnující manažerské vzdělávání a řízení lidských zdrojů, komunikační a prezentační dovednosti, motivaci zaměstnanců  a firemní kulturu s etickým kodexem. Na tomto semináři formou workshopu sami společně vytvářeli vnitřní předpis pro „Firemní kulturu a etický kodex“, se kterým byli následně seznámeni všichni zaměstnanci a vyžadujeme, aby se jím řídili.  Část vzdělávání vedoucích zaměstnanců probíhala mimo úřad, přidanou hodnotou byla i neformální část, ve které byly mnohdy diskutovány a řešeny pracovní problémy, na které není v běžném pracovním čase prostor.  Nad rámec plánovaných výstupů projektu se podařilo posunout vztahy mezi vedoucími zaměstnanci na vyšší úroveň.

Současně jsme všechny tyto semináře zpracovali formou e-learningu a doplnili závěrečnými testy, aby je všichni zaměstnanci měli pro zopakování kdykoli k dispozici. Rovněž těmito e-learningovými kurzy  povinně prochází všichni noví zaměstnanci.

V současné době již na úřadě probíhá v rámci udržitelnosti projektu opětovné proškolování všech zaměstnanců po dvou letech ze všeobecných odborných znalostí. Školiteli jsou  však tentokrát již naši zaměstnanci – odborníci v daných oblastech, kteří nejen prezenční formou opětovně seznamují účastníky seminářů ze všeobecných odborných znalostí spolu se všemi změnami v daných zákonech, ke kterým v časovém období  dvou let došlo, ale zahrnuli do svých prezentací současně problematiku úřadu a ukazují principy výše uvedených témat přímo na praktických příkladech úřadu. Celá výuka probíhá dle jednoduchého principu: „méně teorie, více praxe“ a je směřována na praktické využití zákonných ustanovení s cílem co nejnázorněji přiblížit zaměstnancům praktickou aplikaci zákonů. Některé speciální části vzdělávání jsou koncipovány přímo směrem k praktickému využití v běžném životě.

Tyto semináře jsou zpracované i v e-learningové podobě, kde jsou doplněné závěrečným testem, a všichni účastníci mají tedy možnost si celý seminář znovu zopakovat, ujasnit si, čemu např.  neporozuměli a případně neměli odvahu zeptat se na místě,  a teprve následně zpracovat závěrečný test, kterým se ověří jejich nově nabyté znalosti a vědomosti, resp. pochopení přednesené látky.  Tato forma vzdělávání prokazatelně vyhovuje jak zaměstnancům, tak členům vedení města, a do budoucna by měla přispět k úspoře finančních prostředků na vzdělávání.