Změna poplatkové agendy v ochraně ovzduší pro podnikatele

Upraveno: 18.02.2020

Dne 1.9.2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který zároveň ruší a nahrazuje stávající zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Nová právní úprava významně snižuje administrativní zátěž spojenou se systémem poplatků. Významné je ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: „Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle jiného právního předpisu (Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 000 Kč.“ V odstavci 3 stejného paragrafu. Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.

Poplatky za znečišťování ovzduší podrobněji řeší ustanovení § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dále ustanovení § 41 (přechodná ustanovení) zákona.