Zpětné posouzení EIA může ohrozit až 90 miliard na dopravní stavby

Upraveno: 23.02.2020

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 konstatuje, že klíčové dopravní stavby jsou v našem regionu pro rok 2016 finančně zabezpečeny. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky před schválením.

V loňském roce byla do českého právního řádu implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. 12. 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato směrnice byla zapracována do novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 39/2015 Sb.).

Uplatňování výše uvedené novely předmětného zákona ze strany Ministerstva životního prostředí České republiky v praxi je nesmírně pomalé. Především se velmi nesměle začínají vydávat ze strany tohoto ústředního orgánu státní správy závazná stanoviska k ověření souladu vydaných stanovisek EIA před účinností výše uvedené novely zákona, naopak je pozastaveno vydávání ověřovacích stanovisek vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (tzv. „stará EIA“).

Naprosto nepřijatelné je pro nás to, že stále platná stanoviska EIA vydaná podle starého zákona EIA nemusí Evropská komise akceptovat a hrozí, že se celý proces posouzení vlivu na životní prostředí bude muset u těchto dopravních staveb opakovat. A to i přes to, že drtivá většina z nich má k dispozici všechna nebo většinu všech úředních povolení.

Konkrétně to může ohrozit čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie ve výši až 90 miliard korun na potřebné dopravní stavby.

Naše Sdružení opakovaně upozorňovalo zodpovědná ministerstva, že získat nová stanoviska EIA může být nesmírně obtížné, hrozí změny a dopady do územních rozhodnutí a stavebních povolení, což by v konečném důsledku mohlo odsunout realizaci klíčových dopravních staveb nejen v našem regionu, ale i ve všech ostatních krajích České republiky do nedohledna.

Tento zásadní problém již z podnětu našeho Sdružení začal na svém listopadovém zasedání řešit Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Situace je skutečně velmi vážná. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 proto vyzývá všechna zodpovědná ministerstva, aby našla urychleně řešení k odblokování této situace.

Ing. Martin Dostál

tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57