Zrekonstruované kino Mír hledá nájemce

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Rozsáhlou rekonstrukcí došlo ke zhodnocení kina, které dnes návštěvníkům nabízí mnohem komfortnější zázemí. Radní se proto shodli na tom, že by měla být znovu vyhlášena i soutěž na nájemce. Nabídky je možné posílat do 20. května.

Kino Mír na Kolářské ulici, které je v majetku města, prošlo loni nákladnou rekonstrukcí za více než 30 milionů korun. Disponuje největším sálem v Opavě s kapacitou 500 míst, který je využíván nejen k promítání filmů, ale i konání divadelních představení, pořádání koncertů, besed, přednášek a jiných pořadů kulturně společenských akcí. Kino má v nájmu soukromý provozovatel, který má s městem od roku 2010 uzavřenou nájemní smlouvu za tehdy schválených podmínek. Vzhledem k tomu, že rozsáhlou rekonstrukcí došlo ke zhodnocení kina, které dnes návštěvníkům nabízí mnohem komfortnější zázemí, shodli se radní na tom, že by měla být znovu vyhlášena i soutěž na nájemce. "Do doby než bude vybrán, bude kino provozovat nájemce současný, který se samozřejmě může do výběrového řízení také přihlásit,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Nabídky je možné podat do 20. května do 13 hodin na podatelně v přízemí Hlásky. Kritéria, podmínky nájmu i veškeré další požadavky jsou uvedeny níže a v informacích na úřední desce. Po telefonické domluvě může proběhnout prohlídka nemovitosti. Bližší informace podá v případě zájmu Ivana Sýkorová, tel.: 553 756 803, 604 229 394, ivana.sykorova@opava-city.cz.

 

Podrobnější informace:

Statutární město Opava dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr pronájmu kina Mír v Opavě sestávajícího se z jednotky č. 127/12, jiný nebytový prostor, nacházející se v budově č. p. 127, 128, bytový dům, ležící na pozemku parc. č. 164/9 v katastrálním území Opava-Město, a budovybez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 164/1 v katastrálním území Opava-Město; výše uvedené budovy, v nichž se kino Mír nachází, leží v části obce Město na adrese Kolářská 5 a 7, 746 01 Opava (dále také jen „předmětná nemovitost“), za níže uvedených podmínek:

 • výše měsíčního nájmu musí činit minimálně 50 tisíc Kč bez DPH
 • kulturní provoz kina bude zachován minimálně po dobu 10 měsíců ročně (kino nemusí být v provozu v průběhu letních prázdnin), v té době nebude placen nájem
 • Součástí celoroční náplně provozu bude:< >zachování filmových projekcí Opavského filmového klubu, a to minimálně 1x týdně (art film)vlastní pořadatelská činnost, tzn. pořádání vlastních akcí: divadel, koncertů různých žánrů pro různé věkové kategorie (dechovky, dětská vystoupení apod.), představení pro děti, pro seniory, kulturně-vzdělávacích akcí, cestopisných pořadů, exhibicí, akademií apod. (uchazeč o pronájem může doplnit výčet dalších možných akcí a aktivit)zajištění pronájmů pro akce pořádané externími subjekty (včetně zvýhodněných pronájmů pro školy a příspěvkové organizace města)nabídka představení pro školy (např. různá filmová představení při výročích školy, konci školního roku apod.) spolupráce se statutárním městem Opava na kulturních akcích, zejména na festivalech Další břehy a Bezručova Opava; v rámci kulturních akcí záruka poskytnutí 15 nájmů/rok za zvýhodněnou cenu max. Kč 1.000,-/hodinu včetně DPHvýpůjčka pro město zdarma 4 x ročně v délce max. 1 den/akce (např. pro školení na volby apod.)Požadavky na uchazeče:
  • zachování promítání 35 mm filmů - čestné prohlášení o schopnosti zajistit tento požadavek (případně jména promítačů)
  • promítání DCP - digitální technologie - čestné prohlášení o schopnosti zajistit tento požadavek (případně jména promítačů)
  • praxe s pořádáním kulturních akcí - požadujeme dodat seznam minimálně 10 akcí pro veřejnost, které uchazeč organizoval nebo se na jejich organizaci významným způsobem podílel (v tomto případě žádáme o specifikaci míry zapojení a reference) 
 • zájemci mohou své nabídky podávat do 20. 5. 2019 do 13,00 hod v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na pronájem kina Mír“ na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69; později podané nabídky nebudou hodnoceny
 • k otevření obálek bude stanovena tříčlenná komise, která se sejde dne 21. 5. 2019 v 9,00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Opava, ve 2.p., Horní náměstí 382/69, Opava; u otevření obálek mohou být přítomni i zájemci, kteří podali nabídku
 • zájemce, zároveň s nabídkou předloží:
  •  materiál o záměru využití předmětné nemovitosti dle požadavků uvedených výše
  • písemné čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Opava
  • v případě nabídky právnickou osobou je třeba předložit
   • výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán
 • případná prohlídka předmětné nemovitosti proběhne po telefonické domluvě
 • statutární město Opava nebude dotovat provozní náklady nájemce (platby dodávaných energií)

Statutární město Opava si vyhrazuje možnost zrušit záměr pronájmu kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

O tomto záměru rozhodla rada města dne 3. 4. 2019

Bližší informace:  Mgr. Ivana Sýkorová, tel.: 553 756 803, 604 229 394, ivana.sykorova@opava-city.cz