Mateřská škola Srdíčko Opava Zborovská

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Zborovská 2, 746 01 Opava

Telefon: 553 663 299

E-mail: ms.srdicko@seznam.cz

Webové stránky: http://www.ms-zborovska.cz

Ředitelka: Zuzana Jašková

Zástupkyně ředitelky: Miroslava Dvořáková

Provoz: 6:30 až 16:30

Odloučená pracoviště: žádné

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Úvodní motto našeho školního vzdělávacího programu vyjadřuje náš zcela jednoznačný záměr a cíl s úsměvem zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, nadání, rozumových i fyzických schopností. V co nejširším objemu spolupracujeme s rodinou tak, aby na konci jeho předškolního období v rozsahu svých osobních předpokladů získalo dítě věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základní poznatky, prožitky, zkušenosti, hodnoty a postoje, které jsou důležité pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. A to v optimálním, zajímavém, estetickém a podnětném prostředí každé třídy s denně vyváženým programem, iniciovaném dětmi.

Naše mateřská škola se nachází v centru města Opavy. Její provoz byl zahájen 1. 2. 1946 v jedné dvoupodlažní budově ve staré zástavbě s přilehlou rozsáhlou zahradou. Stávající kapacita je určena pro 76 dětí, umístěných ve třech třídách. Veškeré prostory mají standardní vybavení mateřské školy. Jednotlivé třídy s hernami členíme průběžně na různá centra aktivit dětí.

Okolní parková výsadba vzrostlými stromy zajišťuje klidné prostředí pro pobyt dětí. Bezprostřední blízkost zastávky městské hromadné dopravy umožňuje dostupnost i dětem ze vzdálenějších míst.

Personálně zabezpečuje provoz 6 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy a tři provozní pracovnice. Do mateřské školy přijímáme děti ve věku 2,5 – 6 let na základě zveřejněného zápisu, dále pak dle zájmu rodičů a volné kapacity školy v průběhu celého školního roku. Děti docházejí na celodenní pobyt nebo dle potřeby a domluvy s rodiči. Jsou rozděleny do věkově smíšených tříd.

Naším záměrem je vytváření optimálních podmínek školy podporující zdravý životní styl pro prevenci společensky nežádoucích jevů, školní vzdělávací program využívá prvků alternativních programů Začít spolu a Zdravá mateřská škola. Přizpůsobujeme je okolnostem a podmínkám školy. Dopřejeme dítěti zdravý rozvoj a učit se na základě prožitků a zkušeností, prostřednictvím činností tak, aby se cítilo spokojené a v bezpečí. Chceme v první řadě cílevědomě, promyšleně, plánovitě a zábavnou formou probouzet v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat nové a objevovat neznámé, i odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže, tak aby mělo radost, cítilo se vesele a šťastně. Umožníme dítěti přemýšlet a rozhodovat se a experimentovat, za svá rozhodnutí také nést odpovědnost, rozvíjet tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. Respektujeme individuální zvláštnosti a předpoklady dítěte, jeho vlohy, sklony, temperament, životní styl rodiny a na základě přání rodičů a zájmu dítěte mu umožníme další rozvoj v nadstandardních aktivitách prostřednictvím zájmových kroužků. Vytváříme příležitosti pro účast rodičů na prožívání růstu a vývoje dětí a seznámení s tím, co už dítě všechno dovede.

Chceme poskytovat dětem příležitosti ke spolupráci, součinnosti, soucitu, přátelství, smíchu, dovádění, vymýšlení, radosti …a užít si to spolu s nimi.