Charakteristika základní školy:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace je malotřídní škola s 1.-5. postupným ročníkem v pěti kmenových třídách. Od roku 2018 je také bezbariérová.

Součástí školy jsou dvě oddělení zájmového vzdělávání a výdejna stravy. Budova školy je postavena v klidné a tiché přímětské části, obklopena zelení. Areál školy doplňuje hřiště s asfaltovým povrchem, s běžeckou dráhou na 50 m, doskočištěm a minigolfem. K rfelaxaci dětí slouží zelená plocha se vzrostlými stromy, lavičkami a dalšími herními prvky. Hřiště je plně využíváno k aktivnímu odpočinku o přestávkách, v hodinách tělocviku, v tělovýchovných kroužcích a k odpolednímu pobytu dětí ve školní družině.

Chceme být...

 • školou rodinného typu, která se snaží o všestranný rozvoj dětí bez vyhraněné specializace,
 • školou, která umožňuje všem bez rozdílu přechod na jakoukoliv školu vybraného typu a zaměření
 • školou s otevřenou atmosférou, pro všechny malé, větší i největší - pro všechny, kteří se chtějí učit, spoluprací, jeden od druhého - pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí.

Naše škola nabízí:

 • klidné a rodinné prostředí,
 • nízký počet žáků ve třídě,
 • individuální přístup,
 • moderní výukové metody (při výuce čtení uplatňujeme metodu SFUMATO, matematiku vyučujeme v 1.-3. třídě metodou pana profesora HEJNÉHO, v nejazykových předemětech uplatňujeme metodu CLIL formou "CLILových spršek"),
 • podnětné a moderní zázemí (interaktivní tabule, iPady, počítače, jazyková laboratoř ROBOTEL, 3D tiskárnu),
 • rozvíjení jazykové gramotnosti žáků výukou angličtiny od první třídy,
 • předmět speciálně pedagogické péče a doučování,
 • školního asistenta,
 • zpestření výuky školními akcemi (kulturní a sportovní akce, účast v soutěžích, olympiádách, vystoupení žáků na veřejnosti, na akcích  obce a pod.),
 • možnost smysluplného trávení volného času (zájmové kroužky - keramika, výtvarný a rukodělný, sportovní a dramatický, kytara, veselá věda...),
 • tématicky zaměřené dny pro žáky (projekty, exkurze, výlety...),
 • tradiční i netradiční akce pro žáky a rodiče,
 • školní družinu v ranních i odpoledních hodinách,
 • zapojení do mezinárodních projektů ERASMUS + do projektů financovaných EU... (více najdete na webových stránkách školy),

 Vybavenost školy

Škola má světlé, čisté a estetické prostory, na jejím vzhledu se podílejí jak učitelé, tak i žáci svými výtvarnými pracemi.

Budova školy je dvoupatrová a nyní už i bezbariérová. Naše budova zahrnuje tyto prostory:

 • 5 kmenových tříd odpovídající velikostí počtu žáků, každá třída je vybavená audiotechnikou, interaktivní tabulí, kobercem a odpovídajícím nábytkem.
 • Pro zájmové vzdělávání jsou určené dvě samostatné třídy vybavené výškově odpovídajícím nábytkem, s koberci, televizí, spoustou her, hraček, stavebnic i knih.
 • Jedna z učeben je ŠD je dostatečně velká a svým uspořádáním vhodná k pořádání akcí jako je zahájení školního roku, karnevalu, hudební soutěže, besídky, informační schůzky pro rodiče atp.
 • Druhá učebna ŠD je vybavena dvoudřezem s teplou vodou a grafickým lisem, v odpoledních hodinách ji využíváme pro výuku výtvarné výchovy.
 • Odborná integrovaná učebna pro výuku počítačů a cizích jazyků je vybavena 16 stolními PC, 16 iPady pro žáky, 6 iPady pro vyučující, interaktivní tabulí, multifunkční tiskárnou i 3D tiskárnou-pro výuku cizích jazyků využíváme špičkovou jazykovou laboratoř ROBOTEL.
 • Pro kroužek keramiky jsme využili prostory v suterénu školy, kde je samostatná keramická dílna, keramická pec.
 • Školní jídelna: v naší škole jídlo nevaříme, pouze vydáváme. Výdejna stravy je vybavena myčkou na nádobí, lednicí, ohřívačem jídel, mikrovlnkou a sporákem.
 • Šatny mají tradiční uspořádání dle tříd - průchdné šatny s věšáky a lavičkami.
 • Nechybí sborovna a ředitelna, tělocvična s vybavením a kabinetem, kabinety s pomůckami pro vyučování.
 • Žákovská knihovna je nyní aktuálně doplněna novými knihami a encyklopediemi, které jsme pořídili z projektu na podporu čtenářské gramotnosti.
 • Na každém poschodí má škola odpovídající hygienické zařízení jak pro žáky, tak pro zaměstnance školy. Sociální zařízení jsou vybavena teplou a studenou vodou, sušáky a papírovými ručníky.

Koncepce mateřské školy

MŠ nabízí:

 • zapojení do mezinárodního projektu EU Erasmus +
 • moderní výukové metody (při práci využíváme iteraktivní tabule s aktivním zapojením dětí, individuálně také iPedy s výukovými programy pro děti předškolního věku)
 • využívání metod NTC learning (podporováno Mensou ČR)
 • zařazování prvků a pomůcek Montessori do výuky
 • rozvíjení matermatické a předčtenářské gramotnosti dětí
 • individuální přístup (využití diagnostické pomůcky Klokanův kufr)
 • spolupráce s učitelkami ZŠ v oblasti grafomotoriky a průpravou na zápis do školy
 • projektové dny v MŠ (např. Halloween, Vánoce, Velikonoce...)
 • zpestření výuky (tématické procházky, edukační programy pro děti v Opavě, kulturní akce, vystoupení dětí na veřejnosti v obci, účast na VV soutěžích)
 • výuka angličtiny v odpoledních hodinách pro přihlášené děti
 • předplaveckou průpravu v krytém bazénu v Opavě
 • lyžařský kurz na Vaňkově kopci

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je osobně orientovaná prožitková předškolní výchova. Dětem je nabízena pestrá škála bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím se u dětí rozvíjí specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Výchova a učení nespočívá v tom, že se dítě tvaruje do předem připraveného modulu, ale je jedinečnou a neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou a jako taková je akceptována. MŠ vhodně doplňuje rodinnou výchovu.

Vzhledem k odborné metodické práci učitelek je možno rozvíjet dispozice a talent dětí nebo naopak, kde je potřeba kompenzovat u dětí vývojové opoždění.

Děti jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, vhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami si rozvíjí paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ. Velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově. V obou třídách děti denně cvičí, využíváme i cvičení s hudbou.