ZŠ Ilji Hurníka Opava

Základní informace o ZŠ Ilji Hurníka, Opava, Ochranova

Adresa:Ochranova 6, 746 01 Opava

Telefon: 553 714 065

E-mail: skola@zsochranova.cz

Webové stránky: www.zsochranova.cz

Ředitelka: Mgr. Monika Jarošová

Zástupce ředitelky: Mgr. Radim Kříž

Provozní doba sportoviště

IInformace o škole:

Základní škola Ilji Hurníka v Opavě je školou rodinného typu s menším počtem žáků, která klade velký důraz na bezpečné a přátelské klima třídních kolektivů. Disponuje dvěma budovami nacházejícími se poblíž centra města v blízkosti řeky Opavy. Obě mají dobrou dopravní dostupnost. Třídy 1. stupně a herny školní družiny jsou umístěny v budově na Pekařské ulici. Pro všechny žáky školy je zde zřízena rovněž školní jídelna, kde mají žáci možnost vybrat si ze dvou jídel. Vstup do budovy je bezbariérový. Žáci 2. stupně se vzdělávají v budově na ulici Ochranova, jež je současně sídlem ředitelství školy. V této budově je k dispozici i ekonomka školy a školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, výchovná poradkyně, metodik prevence). Rodiče zde mohou v případě potřeby s daným odborníkem konzultovat problémy svých dětí, získat rady ohledně budoucího studia či volby povolání.  Velkou pozornost škola věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, při jejichž výuce učitelé postupují podle doporučení školských poradenských zařízení. V souvislosti s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry. Rozvíjíme čtenářskou, finanční a digitální gramotnost, logiku a sebeprezentaci našich žáků. Učitelé rovněž usilovně pečují o nadané žáky a podporují jejich zapojení do různých soutěží a olympiád, kde často sklízíme vynikající úspěchy.

Jak již napovídá jméno mimořádné osobnosti v názvu školy, klima této ZŠ je výrazně protkáno hudbou. Ilja Hurník byl známý český hudební skladatel, klavírista, pedagog, spisovatel a dramatik. Ve škole pracují pěvecké sbory MiniDomino (přípravný pěvecký sbor pro předškolní děti), Sluníčka, Cvrčci a Domino. Děti tak mohou sborový zpěv pěstovat od 1. až do 9. třídy. Největší úspěchy zaznamenává pod vedením sbormistryně PaedDr. Ivany Kleinové sbor Domino, který každoročně absolvuje spoustu koncertů a vystoupení u nás i v zahraničí. Kromě tradičních adventních koncertů pro rodiče zpívá sbor pro veřejnost, účastní se vystoupení k různým příležitostem (např. se pravidelně zapojuje do multižánrových festivalů Bezručova Opava a Další břehy, které pořádá statutární město Opava). Pěvecký sbor Domino vystupoval a pravidelně vystupuje s významnými osobnostmi, jako jsou  např. Václav Havel, Ilja Hurník, Bob Chilcott, Naomi Faran, či Elisandra Carrasco, reprezentuje školu, město i Českou republiku. Získal již řadu prestižních ocenění v ČR (Zlatý oříšek v České televizi) i v mezinárodních festivalech a soutěžích (stříbrná medaile na celosvětových hrách World Choir Games v Rize), procestoval Evropu (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko aj.), ale třeba i Izrael a Kanadu. Domino spolupracuje s vynikajícími zahraničními dirigenty, velice úspěšně prezentuje zejména tvorbu soudobého britského sborového skladatele a dirigenta Boba Chilcotta. Úspěchy našich sborů jsou často prezentovány v médiích. Sbory vydaly také několik CD. Škola dále dlouhodobě spolupracuje se Základní uměleckou školou Opava. Cimbálovou muziku ZUŠ vede pedagog naší školy Roman Kubala. V rámci spolupráce se Slezským divadlem Opava účinkovali naši žáci např. v operách Příběhy lišky Bystroušky, Carmen, Brundibár, Tosca, v baletu Špalíček a v operetě Perly panny Serafínky.  Mimo domácí scénu se děti představily i v pražských divadlech, a to v operách Yuzuru ve Stavovském divadle a Bohéma v divadle Národním. 

 

Vybavenost, výuka, přestávky

Škola je dobře technicky vybavena. Ve všech třídách jsou dataprojektory, všichni pedagogové mají stálý přístup na internet a při výuce používají moderní učební pomůcky. Součástí školy je také hudebna, učebna IKT, dobře vybavená žákovská i učitelská knihovna, keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna a tělocvična. K pohybové aktivitě dětí je využíváno venkovní hřiště a školní zahrada na Ochranově ulici a dětské hřiště s průlezkami, arboretum a školní zahrada na Pekařské ulici. Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku a žáci mají možnost zdokonalovat své konverzační dovednosti v hodinách s rodilým mluvčím. Žákům také nabízíme volitelné předměty (konverzace v anglickém jazyce, psaní na klávesnici metodou ZAV, tj. všemi deseti prsty, sportovní hry). O velkých přestávkách mají žáci možnost trávit čas na školním dvoře či hřišti, kde si mohou odpočinout i zasportovat. Žáci také mohou využívat automat na mléko a mléčné výrobky.

 

Aktivity, soutěže, spolupráce se subjekty

Škola nabízí široké možnosti zájmového vzdělávání nejen pod hlavičkou školní družiny a školního klubu. Pestrá nabídka zájmových kroužků je aktualizována na počátku každého školního roku a zahrnuje kroužky pohybové a sportovní (zumba, florbal, sportovní hry, tanec), hudební, výtvarné, literární a další (badatelský kroužek, deskové hry, keramika, IQ klub, příprava na příjímací zkoušky).  Uskutečňujeme množství aktivit a akcí, školní výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, adaptační kurzy, tuzemské i zahraniční exkurze, víkendové akce, akce pro předškoláky (Předškoličky) i pro veřejnost (dny otevřených dveří, prodejní výstavky výtvarných prací, výroba adventních věnců, vánoční a velikonoční tvořivé dílny, společenský ples apod.) Zapojujeme se do nejrůznějších projektů a pořádáme projektové dny. Významné a také úspěšné je zapojování žáků do soutěží různého zaměření (znalostní, dovednostní, hudební, sportovní, výtvarné, literární, recitační a jiné) a školních olympiád. Naši žáci již získali mnoho pěkných umístění. Největší úspěšnost zaznamenala škola v pěvecké soutěži lidových zpěváků Opavský skřivánek, kde pravidelně obsazujeme přední příčky v regionálních kolech, a to v sólovém zpěvu i v kategorii duet a trií. Nejlepší lidoví zpěváci reprezentovali školu v celostátních soutěžích a přehlídkách. Další úspěšnou oblastí školy je psaní na klávesnici metodou ZAV, kde žákyně naší školy pravidelně obsazují medailové pozice v celorepublikové úrovni. Obrovského úspěchu v podobě medailového umístění dosáhly také na mistrovství světa, které se konalo v Cagliari - hlavním městě italské Sardinie (2019). Realizujeme celou řadu projektů pro rozšíření kompetencí, znalostí a dovedností všech našich žáků. Škola spolupracuje s mnoha institucemi, např. s Magistrátem města Opava (Vítání občánků, pěvecká vystoupení při pietních aktech), Charitou Opava (Tříkrálová sbírka), Slezskou univerzitou (projekt doučování žáků ohrožených školním neúspěchem), středními školami, senior centry, městskou knihovnou a mnoha dalšími.

 

Pedagogický sbor, žáci, rodiče, informace

Aprobovaní a zkušení pedagogové mají možnost dalšího vzdělávání, účastní se odborných kurzů a seminářů a systematicky si rozšiřují svou odbornost. Kromě odborníků výše zmíněného poradenského pracoviště působí ve škole rovněž odborně proškolení asistenti pedagoga a zdravotníci. Ve školní družině a školním klubu se dětem věnují trpělivé, ochotné a tvořivé vychovatelky. Do školy docházejí převážně žáci ze sídliště Kateřinky a blízkého okolí, ale dojíždějí k nám také děti z jiných částí města a z okolních vesnic. Spolupráce školy s rodiči probíhá různými formami. Základní informace včetně důležitých kontaktních údajů naleznou rodiče na školních webových stránkách. Jsou zde pravidelně zveřejňovány i fotografie z aktivit školy, novinové články, poděkování institucí, ocenění dětí v soutěžích atd. Informace o svých dětech získávají rodiče prostřednictvím třídních schůzek či předem domluvených osobních konzultací s případnou účastí dítěte, dále je možné učitele oslovit telefonicky či elektronicky (e -mailové adresy viz web). Ve škole je zavedena elektronická žákovská knížka (program Bakaláři), v níž mohou rodiče pravidelně sledovat výsledky svých dětí (prospěch, chování) a také aktuální informace třídy i školy. Pro rodiče a děti jsou pořádány různé aktivity, např. v rámci družiny, ale také koncerty, školní akademie, besídky, výstavky a víkendové akce. Při škole funguje SRPŠ (Spolek rodičů a přátel školy).