ZŠ Opava Englišova

Základní informace

Adresa: Englišova 82, 746 01 Opava

Telefon: 553 715 006

E-mail: kancelar@zsenglisova.cz

Webové stránky: www.zsenglisova.cz

Ředitel: Mgr. Jan Škrabal

Zástupce ředitele: Mgr. Ludmila Havlíková, Mgr. Hana Štellarová

Provozní doba sportoviště

Informace o škole

Základní škola Englišova je dlouhodobě největší plně organizovanou školou v Opavě. Nachází se v klidném prostředí na okraji města. Ve škole je 30 tříd s průměrem 23 žáků na třídu. Škola klade velký důraz na kvalitní odborné vzdělávání, respektování individuálních potřeb žáka a úzkou spolupráci s rodinou.

Ve dvou školních budovách, které jsou spojeny chodbou, je celkem 41 učeben, velká a malá tělocvična. K areálu školy patří sportovní hřiště s umělým povrchem – běžecká dráha a sektory pro atletické disciplíny. Umělý povrch je i na hřištích pro míčové hry. Pro výuku environmentální výchovy slouží zrekonstruovaný vyhřívaný skleník a okrasná zahrada s vodním ekosystémem. Z celkového počtu učeben je 15 odborných pracoven – chemie/zeměpis, fyzika, přírodopis, hudební učebna, 2 nově zrekonstruované učebny pro výuku informatiky, učebna cizích jazyků, výtvarná dílna, informační centrum, cvičná kuchyňka, keramická dílna s hrnčířskými kruhy, učebna k výuce šití. Pro výuku základů techniky slouží samostatná budova s kovodílnou, elektrodílnou a dřevodílnou s obráběcími stroji. Žákům slouží také knihovna, ve které se schází čtenářský klub, a pořádají se literární soutěže. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory, 1. stupeň i interaktivními tabulemi, odborné učebny jsou vybaveny počítači, tablety. Množstvím a vybavením odborných učeben je škola nejlépe zajištěnou v celé Opavě. Součástí školního komplexu jsou i herny školní družiny, školní klub a školní jídelna.

ZŠ Englišova věnuje velkou pozornost tělesné zdatnosti žáků, zaměřuje se na rozvoj sportovních talentů. Od 5. ročníku mohou žáci navštěvovat sportovní třídy s všestranným zaměřením, s větším důrazem na rozvoj atletických disciplín. Během celého studia jsou vedle obecných pohybových schopností rozvíjeny dovednosti v atletice, kopané, florbalu, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu, plavání, sjezdovém i běžeckém lyžování, košíkové, volejbale, cyklistice, turistice, orientačním běhu, plavání, sjezdovém i běžeckém lyžování, snowbordu, košíkové, volejbale, cyklistice, turistice. Škola pořádá týdenní lyžařská soustředění, jarní atletická soustředění a podzimní soustředění zaměřená na cykloturistiku a sportování v lese (zvláště orientační běh). Systematická sportovní příprava je základem úspěchu - ZŠ Englišova je dlouhodobě nejúspěšnější školou se sportovními třídami v rámci celé ČR. Žáci dosahují předních umístění na republikových soutěžích a reprezentují ČR na všech mezinárodních akcích.

Od roku 2014 jsou součástí školy Třídy Opava – třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, logiky a matematiky. V těchto třídách je výuka doplněna nadstandartními hodinami (angličtinou s českou lektorkou, konverzací s rodilým mluvčím, logikou, programováním, osobnostním rozvojem). Na 2. stupni je pak výuka obohacena o individuální i skupinové projekty, programování, 3D tisk a počítačovou animaci. Díky půleným hodinám, je výuka v těchto třídách intenzivnější a individualizovaná.

Žáci 2. stupně si mohou vybírat z řady volitelných předmětů: praktika z chemie, informatika, konverzace v jazyce anglickém, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, sportovní výchova, základy administrativy, seminář a praktika z přírodopisu, seminář a praktika z fyziky. Žáci se mohou zapojit do mnoha zájmových kroužků, např. čtenářský klub, přírodovědný, astronomický, divadelní kroužek, konverzace v Nj, příprava na přijímací zkoušky, volejbal, debrujáři, sportovní gymnastika, basketbal, zdravotnický kroužek, sborový zpěv, florbal. Pro žáky 2. stupně organizujeme studijně poznávací výjezdy do Anglie, Rakouska a Německa.

Samozřejmostí je od 5. ročníku výuka informatiky, jejíž součástí je i robotika a počítačová grafika. Od 7. ročníku nabízíme v rámci výuky druhého cizího jazyka výuku němčiny, španělštiny a ruštiny. Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku s dotací jedné hodiny týdně a od 3. ročníku vždy tři hodiny za týden. Na 2. stupni je výuka diferencována podle úrovně znalostí žáků.

Všechny třídy, které mají více než 25 žáků, se dělí v hlavních předmětech na skupiny. Matematika je vyučována na 1. stupni podle prof. Hejného. O kvalitě výuky svědčí každoroční úspěchy v soutěžích a olympiádách různého zaměření na úrovni kraje i ČR, ocenění SCIO za výrazné úspěchy a vysoké procento umístěných žáků na gymnázia a střední školy s maturitou (viz Výroční zprávy).

Na 1. stupni jsou samozřejmostí školy v přírodě, lyžařské kurzy, základní plavecký výcvik a výuka bruslení. Pro nové kolektivy zajišťujeme na začátku školního roku adaptační kurzy.

Žákovská redakční rada vydává zpravodajský časopis Hop, nově i v elektronické podobě. Mediální skupina Engliška life natáčí krátké filmy, které dokumentují aktuální život ve škole. Žákovský parlament, jako samosprávný orgán žáků školy, zprostředkovává komunikaci mezi vedením a žáky školy. Ve škole funguje Školské poradenské pracoviště ve složení speciální pedagog, preventista, výchovný poradce pro 1. stupeň a výchovný poradce pro 2. stupeň.

Školní družina a školní klub nabízí v rámci zájmového vzdělávání řadu odpočinkových a relaxačních činností. V případě příznivého počasí využívá vlastní relaxační zahradu. Žáci prvního stupně mají navíc širokou možnost výběru aktivit ve školní družině a školním klubu – kreativ, badatelský klub, programování, hudebně-divadelní kroužek, atletická akademie, klub deskových her, keramika, stolní tenis, vaření, florbal, mediální kroužek, taneční kroužek, sportovní kroužky, klub deskových her, břišní tance. Všechny kroužky jsou bezplatné. Pro děti, jejichž hodnota IQ je vyšší než 120, škola organizuje od roku 2011 ve spolupráci s Mensou ČR Klub nadaných dětí, který navštěvují nejen děti z Opavy, ale i ze širokého okolí.

Engliška je škola, která nabízí kvalitní vzdělání a ještě Vám dá vždy něco navíc.