Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2008 - 2010

Jedná se o strategický dokument, který představuje hlavní zájmy a priority týkající se péče o pět různých skupin obyvatel v sociální oblasti jak z pohledu zástupců města Opavy, tak odborníků a veřejnosti.

Celkově je potřeba v sociální oblasti zvýšit informovanost o potřebách, nabízených službách a finančních zdrojích, podpořit čerpání z evropských fondů a zvyšovat vzdělání odborníků v sociálních službách. Také je třeba podpořit prevenci ztráty bydlení u rizikových skupin obyvatel a podporovat aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

V kapitole

Péče o děti a rodinu

se usiluje o rozvoj asistenčních služeb pro rodiny s dětmi se sociálním a zdravotním znevýhodněním – pomoc při zajišťování základních potřeb, motivace, řešení krizových životních situací apod. Dále je snaha o rozvoj odlehčovací péče – např. denních stacionářů, vrstevnických, dobrovolnických programů a zlepšení propagace služeb. V neposlední řadě se snažíme o rozvoj psychologického, právního poradenství a krizového bydlení.

V oblasti

Péče o osoby se specifickými sociálními problémy,

která je orientována na osoby v těžkých životních situacích – např. dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se závislostmi apod., je navrhováno vedle udržení stavu nouzového ubytování i zajištění noclehárny pro ženy a tzv. startovacích bytů k přechodnému bydlení. Jsou podporovány „linky důvěry“, probační programy, občanské poradenství a veřejně prospěšné práce.

Skupina pracující v oblasti

Péče o osoby se zdravotními problémy

usiluje o to, aby zdravotně handicapovaní lidé měli dostatečnou terénní péči, a to hlavně ve svém přirozeném prostředí (mimoústavní péče). K tomu je zapotřebí jak podpořit uplatnění této skupiny obyvatel na trhu práce (pomocí pracovní rehabilitace, podporovaného a chráněného zaměstnávání), tak i vypomoci při získání a udržení nezávislého bydlení (podporované a chráněné bydlení, zlepšení péče v ústavech). Pozornost se také zaměřuje na zajištění psychoterapeutických a poradenských programů a rozvoj svépomocných aktivit.

Další oblastní je

Péče o národnostní menšiny,

jejíž cílovou skupinu představují příslušníci národnostních menšin, kteří jsou sociálně vyloučeni (zejména v přístupu ke vhodnému bydlení, ke vzdělání a zaměstnání) a jejich děti jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy. Hlavním zájmem je opět sociálně-zdravotní práce v terénu včetně zajištění pracovního místa romského strážníka u Městské policie, vzdělávací a výchovné aktivity zejména pro rodiny s dětmi předškolního věku. Dále se zajímá o mapování bytových možností a řešení nouzového ubytování.

Skupina

Péče o seniory

se zabývá osobami ve věku od 65 let s důrazem kladeným na seniory starší 70 let, kdy potřeba sociální pomoci stoupá. U služeb pobytových (domovy pro seniory a penziony) je potřeba zvýšit kvalitu služeb (zvýšit kvalitu ubytovacích služeb, rozšířit terapeutické a aktivizační programy, zprostředkovat větší kontakt se společenským prostředím a naopak) a umožnit i přechodný pobyt v těchto zařízeních. Také je třeba zvýšit kapacitu služeb denního stacionáře a zlepšit činnost klubů důchodců. Zásadní je také podpora pečovatelských služeb.

Tato a další témata jsou uvedena v Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2008-2010, který je možno blíže prostudovat na webových stránkách a je k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí, Bezručovo nám. 14.

Ke stažení