Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Opava 2014

Projekt „Zpracování územně analytických podkladů (ORP Opava)“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Územně analytické podklady jsou od 1. 1. 2007 novým institutem územního plánování. Pořizují se podle § 25 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pro území obce s rozšířenou působností a jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a regulačních plánů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území). 

První územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Opava z roku 2008 byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu – Evropského fondu regionálního rozvoje. Podpora při zavádění ÚAP ORP Opava, v celkové hodnotě 2.082.500,- Kč, z toho způsobilé výdaje dosáhly 1.100.000,- Kč a nezpůsobilé výdaje 982.500,- Kč. Město Opava jako příjemce dotace obdrželo na projekt dotaci o celkové výši 1.100.000,- Kč. Z této sumy dotace ze strukturálních fondů činila celkem 935.000,- Kč a částka ve výši 165.000,- Kč byla hrazena ze státního rozpočtu. 

Třetí aktualizace územně analytických podkladů ÚAP ORP Opava byla pořízena k datu 31. 12. 2014. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy. 

Kontakt

Ing. Jiří Polčík
odbor hlavního architekta a ÚP
Magistrát města Opavy
Pracoviště:
Krnovská 71C
746 26 Opava
tel: 553 756 858
jiri.polcik@opava-city.cz

 

Mapy

Poznámka: Jednotlivé mapy jsou ve formátu PDF

Výkres hodnot území

 

Výkres limitů využití území

 

Výkres záměrů na provedení změn v území

 

Problémový výkres

 

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Opava

Poznámka: Jednotlivé dokumenty jsou ve formátu PDF

 

Pasport údaje o území