Dolní Životice

Zastupitelstvo obce Dolní Životice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 29.09.2014, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Dolní Životice, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 27.04.2020 s nabytím účinnosti dne 08.06.2020 a změnou č. 2 vydanou dne 30.03.2022 s nabytím účinnosti dne 19.04.2022.

 

Územní plán Dolní Životice, úplné znění po změně č. 2, obsahuje:

Odůvodnění Územního plánu Dolní Životice, úplné znění po změně č. 2, obsahuje:

 

Účinnost

Územní plán Dolní Životice nabyl účinnosti 16.10.2014 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Dolní Životice včetně změn a úplného znění, opatřeny záznamem o účinnosti se ukládají v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Dolní Životice,
  • na Úřadu městyse Litultovice - příslušný stavební úřad, 
  • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
    a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Dolní Životice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Dolní Životice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Zpráva o uplatňování územního plánu 2014 - 2018.

 

Územní plán Dolní Životice (Nabytí účinnosti dne 16.10.2014)

Odůvodnění Územního plánu Dolní Životice obsahuje:

Změna č. 1 (Nabytí účinnosti dne 08.06.2020)

Změna č. 2 (Nabytí účinnosti dne 19.04.2022)