Hlubočec

Zastupitelstvo obce Hlubočec příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 15.11.2011, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Hlubočec, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 19.09.2016 s nabytím účinnosti dne 05.10.2016.

 

Územní plán Hlubočec, ve znění změny č. 1, obsahuje:

Odůvodnění Územního plánu Hlubočec, ve znění změny č. 1, obsahuje:

 

Účinnost

Územní plán Hlubočec nabývá účinnosti 02.12.2011 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Hlubočec včetně změn a úplného znění, opatřeny záznamem o účinnosti se ukládají v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Hlubočec,
  • na Úřadu obce Pustá Polom - příslušný stavební úřad,
  • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
    a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Hlubočec a jeho změně č. 1 vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Hlubočec, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2011-2017.

 

Územní plán Hlubočec (Nabytí účinnosti dne 02.12.2011)

Odůvodnění

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Změna č. 1 (Nabytí účinnosti dne 05.10.2016)

Odůvodnění

Ke stažení