Pustá Polom

Zastupitelstvo obce Pustá Polom příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 23.02.2011, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Pustá Polom, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 11.12.2017.

 

Územní plán Pustá Polom, úplné znění po změně č. 1, obsahuje: 

Odůvodnění územního plánu Pustá Polom obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • II.1 Koordinační výkres
  • II.2 Výkres širších vztahů
  • II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
  • II.4 Výkres technické infrastruktury

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

 

Účinnost

Územní plán Pustá Polom nabývá účinnosti 14.03.2011, změna č. 1 nabývá účinnosti 27.12.2017  /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Pustá Polom, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Pustá Polom,
 • na Úřadu obce Pustá Polom - příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
  a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Pustá Polom a jeho změně č. 1 vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Pustá Polom, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

Zpráva o uplatňování územního plánu za uplynulé období (do r. 2022)

Ke stažení