Slavkov

Zastupitelstvo obce Slavkov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 27.04.2010, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Slavkov, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 26.03.2014 a změnou č. 2 vydanou dne 20.06.2018.

 

Územní plán Slavkov, úplné znění po změně č. 2, obsahuje:

 

Odůvodnění Územního plánu Slavkov, úplné znění po změně č. 2, obsahuje:

 

Účinnost

Územní plán Slavkov nabyl účinnosti 14.05.2010, změna č. 1 nabyla účinnosti 15.04.2014 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Slavkov včetně jeho změn a úplného znění, opatřeny záznamem o účinnosti se ukládají v souladu s ustan. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Slavkov,
  • na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby - příslušný stavební úřad,
  • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Slavkov a jeho změnách č. 1 a č. 2 vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Slavkov, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Zpráva o uplatňování ÚP Slavkov 2010 - 2014

Územní plán

Odůvodnění

Ke stažení