Časový plán pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 24. 11. 2020 ve Věstníku MŽP (ROČNÍK XXX - listopad 2020 - ČÁSTKA 9, č. j. MZP/2020/130/994) v rámci Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z: Aktualizace 2020! (dále jen "PZKO").

Cílem je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v zóně Moravskoslezsko CZ08Z překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat, a to na celém území zóny Moravskoslezsko CZ08Z.

Rada města Opavy schválila dne 20. 10. 2021 Časový plán statutárního města Opavy pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z.

Předmětná opatření jsou stanovena tak, aby v rámci finančních možností města bylo dosaženo požadované kvality ovzduší co možná nejdříve.