Produkce odpadů se snížila o 19 procent

Upraveno: 23.02.2024
Ilustrační obrázek

V Opavě došlo během února a dubna loňského roku postupně k úpravě svozu směsného komunálního odpadu (SKO) v rámci rodinné a související bytové zástavby. Bylo to na základě zkušenosti některých měst (Jihlava, Olomouc), kde se již před léty vrátili ke 14dennímu svozu, který je koneckonců běžný i ve všech okolních obcích. Důvodem tohoto kroku byl legislativní tlak na zvyšování cen. Cena za uložení odpadů na skládkách se totiž skládá ze dvou položek, z ceny, která se také stále zvedá, a z poplatku. U tzv. využitelných odpadů, které jsou součástí směsného komunálního odpadu, se odpady v množství přesahujícím každoročně se zpřísňující limity (tab. 1) zařazují do zvýšené sazby poplatku. Za odpady pod těmito limity platíme základní sníženou sazbu poplatku.

V Opavě se nám podařilo zastavit růst SKO alespoň pro tento rok. Letos bude ve snížené sazbě 9 437 tun komunálních odpadů (55 512 obyvatel x 0,170 tun), což odpovídá téměř přesně produkci směsných komunálních odpadů v roce 2023, ale ve stále se zvyšující sazbě bude více než 2 tisíce tun objemných odpadů. Z uvedeného je zřejmé, že je to krok správným směrem, ale nezabrání dalšímu růstu nákladů. Níže uvádíme v tabulce č. 2 produkci vybraných komunálních odpadů.

Předmětná změna nebyla pro některé bezbolestná. Všem, kteří se museli přizpůsobit, bychom chtěli poděkovat. Pro ty, kteří považují třídění odpadů za samozřejmost, se ale nezměnilo v podstatě nic. Stále jsou však někteří nepřizpůsobiví, kteří třídění asi považují za svou osobní újmu a chovají se ke svému okolí bezohledně. Tvoří černé skládky na kontejnerových stáních a výsledkem je to, že město po nich, za zvýšené prostředky nás všech, tento nepořádek uklízí. A přestože se podařilo rozdat několik sankcí, tak je třeba uvést, že sankci můžeme uložit jedině tehdy, pokud přestupek jednoznačně adresně prokážeme. Jinými slovy, bez pomoci těch, kterým nepořádek není lhostejný a současně jsou ochotni pomoci i s prokázáním přestupku, je komplikované v řadě lokalit taková jednání postihnout. Ideální je samozřejmě nejprve upozornit ty, pro něž je tvorba černých skládek normální věcí, že se jedná o přestupek.

Současně je třeba uvést, že předcházením černých skládek je rovněž využívání celého objemu kontejnerů, čehož dosahujeme tím, že skládáme kartony, stlačujeme PETky

a není nám zatěžko otevřít kontejner a vhodit pytle s odpadem i do zadní části kontejneru, protože není neobvyklé, že lidé odkládají pytle s odpady ke kontejnerům, které nejsou zcela zaplněné. Závěrem bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem, kterým pořádek v jejich okolí není lhostejný.