Obnova zeleně a péče o nové výsadby v Opavě v letech 2000 až 2010

Město Opava přibližně od roku 2000 zahájilo na svém území velmi rozsáhlou obnovu zeleně s cílem navázat na tradice z přelomu 19. a 20. stol., kdy byly především založeny Městské parky na místě původních městských hradeb a vrátit Opavě charakter města plného kvalitní zeleně. Pro tento účel bylo nutné vytvořit určitou strategii a dohodnout se na některých důležitých zásadách.

Základní filozofie

 • Obnova zeleně byla prováděna ve dvou liniích:
  • jako samostatné akce zaměřené pouze na zeleň
  • jako součást každé investiční akce města, která měla na zeleň nějakou vazbu nebo dopad (oprava komunikací, budování parkovišť, budování cyklostezek, obnova sídlišť apod.).
 • K výsadbám byly a jsou i nadále používány vzrostlé stromy o obvodu kmenů nejčastěji 14–16 cm a 16-18 cm, v některých případech i vzrostlejší soliterní stromy. Vysazované stromy musí být zapěstovány dle oborové normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
 • Po provedení výsadeb je v rámci údržby věnována zeleni velká pozornost, zejména povýsadbové péči.

Základní předpoklady

Podmínkou úspěšnosti fungování takového systému byl souhlas vedení města, jelikož se jednalo o nemalé finanční prostředky, které musely být z rozpočtu města pro tyto účely uvolněny a byla navázána úzká spolupráce mezi odbory - odbor hlavního architekta a územního plánu, odbor přípravy a realizace investic, odbor životního prostředí a odbor majetku města.

Charakteristika postupů

 • Byly stanoveny priority pro jednotlivé kategorie zeleně při provádění obnovy. V první řadě jsme se zaměřili na jednu z hlavních dominant a tou je z hlediska zeleně prstenec Městských parků, dále to byly aleje a stromořadí v ulicích, posléze byla zahájena obnova zeleně v rámci prováděných revitalizací vnitrobloků a sídlišť, v současné době hledáme možnosti i pro výsadby ve volné krajině.
 • Byly shromážděny základní informace o stavu a kvalitě zeleně v lokalitách, ve kterých měla být obnova zeleně provedena. Pro tento účel byla provedena inventarizace zeleně, jedním ze základních dokumentů, který úzce navazuje na inventarizaci zeleně je tzv. Zásah 1. naléhavosti, který byl zpracován pro Městské parky, Park kolem kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři a pro Městský hřbitov na ul.Otická. Tento dokument obsahoval výčet stromů, které je nutno odstranit a výčet stromů, které je nutno ošetřit včetně navržené technologie arboristického ošetření. V těchto případech předcházelo novým výsadbám kácení a ošetření stromů ve větším rozsahu, takže toto bylo pojato jako samostatná akce. Např. v parku kolem kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři další výsadby už vůbec provedeny nebyly. U všech ostatních akcí byly tyto návrhy součástí inventarizace. Dalším krokem bylo zpracování projektu nových výsadeb.
 • Vytvořili jsme si strategii pro obnovu zeleně v ulicích. Obnova alejí a stromořadí byla provedena nejdříve v těch ulicích, ze kterých původní výsadba zcela nebo z větší části zmizela. V dalších etapách pak byly postupně nahrazovány stromy, které již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu byly nevyhovující především z hlediska bezpečnosti a popřípadě již neplnily svoji funkci estetickou. Tato činnost je bohužel vždy spojena s kácením, které, pokud se provádí ve větším rozsahu, bývá vnímáno velmi negativně, protože poškození stromů není vždy snadno viditelné nebo pouhým okem při zběžném pohledu není viditelné vůbec. Proto byla obnova v některých ulicích prováděna postupně, např. obnova ul. Olomoucké byla provedena ve třech etapách, kdy bylo postupně 79 stromů vykáceno a 115 stromů vysázeno.
 • Byla zpracovaná a je neustále aktualizovaná evidence vhodných ploch na provádění náhradní výsadby za stromy pokácené v důsledku stavby při realizaci investičních akcí města.
 • Je věnovaná velká pozornost provádění následné údržby po výsadbách. Součástí každého projektu, který řeší obnovu zeleně, je i návrh následné údržby po dobu pěti let.

V případě Městských parků byl zpracován i plán údržby nazvaný „Standardy a technologie pro dokončení rozvojové péče a následnou péči o nové výsadby v Městských parcích Opava“. Tento plán údržby považujeme za velmi důležitý neboť při údržbě zeleně v Městských parcích chceme nejen zajistit kvalitní péči, ale považujeme za zásadní respektovat rovněž záměr autora projektu výsadeb.

Největší problémy při obnově zeleně

Velkým problémem je výskyt a rozmístění inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Důsledkem je pak skutečnost, že často nelze obnovu zeleně provést v takovém rozsahu jako bychom chtěli nebo v jakém původně na daném místě byla. V některých ulicích jsme dokonce ustoupili od záměru provést obnovu zeleně z toho důvodu, že po odstranění původní výsadby by nově už nebylo možné žádné stromy vysadit právě z důvodu výskytu inženýrských sítí. Na těchto místech byla, pokud do dovoluje bezpečnost, ponechána původní výsadba do doby než dojde k jejímu úplnému dožití.

Velkou pozornost při navrhování nových výsadeb je nutné věnovat i volbě vhodných taxonů. Je nutné, aby nová zeleň kromě estetické funkce, kterou bude plnit, vyhověla i podmínkám na svém novém stanovišti, které někdy vyžadují značnou míru odolnosti. Naštěstí současná nabídka počítá s těmito požadavky a lze se vyrovnat s negativními vlivy způsobenými intenzivní dopravou, imisemi, solením a podobně.

Situaci komplikují i nepříznivé klimatické podmínky v podobě extrémních výkyvů počasí. V létě je to například sucho a větrné smrště, v zimě pak těžký sníh nebo velké mrazy a toto ve spojení s vandalizmem a psími výkalyněkdy přináší i určitou míru zklamání.

Financování obnovy zeleně

Jak už bylo řečeno v úvodu, obnova zeleně v Opavě se stala prioritou, která má všestrannou podporu. Proto největší podíl finančních prostředků, které byly vynaloženy na zeleň, byly vydány z vlastních zdrojů z rozpočtu města. Znovu zdůrazňuji, že se nejedná pouze o počáteční investice spojené s přípravou a realizací, ale o prostředky použité na následnou péči, které tvoří podstatnou část z každoročního rozpočtu města vyčleněného na údržbu zeleně.

Dalším zdrojem jsou finanční prostředky získané od investorů na základě dohody o kompenzaci ekologické újmyzpůsobené na zeleni kácením stromů v důsledku stavby. Tyto dohody jsou uzavírány s některými investory v rámci velkých staveb např. komunikací, supermarketů apod. a město tak doposud získalo účelové prostředky ve výši cca 7.000.000,- Kč, které byly použity na nové výsadby, převážně na obnovu alejí a stromořadí.

Neopomenutelným, ale doposud méně využívaným zdrojem jsou prostředky získané z dotačních titulů. Díky dotacím zejména z Operačního programu Životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a ze zdrojů Moravskoslezského kraje byl prozatím jeden projekt zrealizován:

 • Obnova zeleně pro rozšíření Městského hřbitova (4,7 mil. Kč),

nicméně to hlavní bylo částečně uskutečněno v roce 2010 a především nás čeká v roce 2011 a 2012:

 • Obnova zeleně v rámci vnitrobloků v Kateřinkách (projekty za 70 mil. Kč, jejich součástí je i komplexní obnova zeleně v sídlištní zástavbě) – realizace byla částečně provedena v roce 2010 a bude pokračovat v roce 2011
 • Obnova zeleně v Městských sadech (5,3 mil. Kč) – realizace 2011, 2012
 • Park Joy Adamsonové (cca 10 mil. Kč) – realizace 2012

Konkrétní akce provedené v období let 2000-2010

Obnova Městských parků

Městské parky tvoří prstenec zeleně, který téměř z poloviny lemuje obvod historického jádra města. Obnova proběhla v létech 2000 až 2003.

V rámci zásahu 1. naléhavosti bylo 199 stromů odstraněno, především suché jilmy postižené grafiozou, a některé významné stromy byly arboristicky ošetřeny. Následovaly výsadby stromů a keřového patra. K výsadbám byly použity stromy firem BRUNS a LAPPEN. Tyto výsadby byly ve své době velmi výjimečné kvalitou a velikostí použitých dřevin. Byly použity některé soliterní listnaté stromy s výškou kmene 5-7 m a obvodem 25-30 cm, v jednom případě dokonce 30-35 cm. Celkem bylo vysázeno 235 stromů, především platany, katalpy, javory, duby, jasany, lípy a byla provedena radikální obnova keřového patra.

Celkové náklady činily cca 13.000.000,- Kč

Obnova alejí a stromořadí v ulicích

Ulice Počet kácených stromů Počet vysázených stromů Taxon
Rok 2000 - 2004
Husova, Pekařská, Lepařova, Hrnčířská, Zacpalova,Masarykova, Rybářská   181 Hlohy, Hrušně, Katalpy, Javory, Duby
Rok 2005
Alšova, Bochenkova, Riegrova, Hlavní, Rooseveltova 1.etapa, Ratibořská, Veleslavínova, Hobzíkova, Mírova 110 250 Javory, Lípy, Třešně, Hrušně, Javory kulovité formy
Rok 2006
Rooseveltova 2.etapa, Olomoucká 1.etapa 38 64 Jinany, Lípy
Rok 2007
Ostrožná, Horní náměstí, Olomoucká 2.etapa, Polanova, Englišova, Rolnická 112 166 Platany, Lípy, Javory, Hrušně, Jasany
Rok 2008
Purkyňova, Krnovská, Olomoucká 3.etapa 41 40 Platany, Jasany, Lípy
Celkový počet vysázených stromů 701

Obnova zeleně v rámci investičních akcí

Akce Počet vysázených stromů Druh stromu
Rok 2000 - 2004
výsadby kolem Víceúčelové haly 74 Javory, Třešně, Borovice, Jírovce
obnova sídliště na ul. Jaselská 28 Javory, Tisy, Dřezovce, Platany
Rok 2005
obnova zeleně na sídlišti ul. Milady Horákové 15 Třešně
Rok 2006
Park na nám. Osvoboditelů 70 Platany
obnova vnitrobloku Mezi Trhy 7 Platany, Katalpa
Rok 2007
výsadby kolem cyklostezky na ul. Polanova 30 Duby
výsadby kolem Smuteční síně 40 Třešně, Platany, Habry
výsadby kolem komunikace Prodloužená Rolnická 100 Javory, Jasany, Habry
Rok 2008
obnova zeleně na Městském hřbitově I.etapa 134 Lípy, Jasany, Katalpy
Rok 2009
výsadby kolem hranice ČR-PL, budoucí cyklostezka 48 Lípy
obnova zeleně na Městském hřbitově II. etapa 157 Lípy, Borovice, Jerlíny
výsadby kolem Otického příkopu 112 Olše, Duby, Javory, Jasany, Třešně, Lípy
Hauerova ulice 6 Prunusy, Sophora
Rok 2010
Vnitroblok u kina Mír 10 Hlohy, Jerlíny, keře
Sídliště Antonína Sovy 55 Javory, Habry, keře
Sídliště u házenkářského hřiště Minerva 51 Jasany, Jerlín, Borovice, keře
Sídliště Ratibořská Grudova Edvarda Beneše 92 Javory, Jírovce, Jabloně, Třešně, Jerlíny, Hlohy
výsadby kolem hranice ČR-PL, budoucí cyklostezka 39 Lípy (Náhradní výsadba provedená Krajskou správou silnic MSK)
Celkový počet vysázených stromů 1068

Náhradní výsadba za jednotlivé stromy pokácené v rámci údržby a jednotlivé dosadby na celém území města

Rok Počet stromů Taxon
2000-2004 301  
2005 50 Tilia, Sophora, Katalpa
2006 87 Prunus, Carpinus, Magnolia, Pinus
2007 90 Prunus, Malus, Robinia, Sophora, malus, Celtis, Acer
2008 8 Prunus, Malus, Fraxinus, Fagus, Katalpa, Acer, Quercus
2009 0  
2010 38 Viz. podrobná tabulka níže
Celkem 574
 

Náhradní výsadby zrealizované na podzim roku 2010

Taxon Počet Lokalita
stromy
Quercus robur 4 Pilšťská cesta
Fraxinus ex., Quercus r., Acer plat. 12 (3,4,5) Ul. Hillova
Acer platanoides ´Globosum´ 1 Ul. Rooseveltova
Amelanchier arborea ´Robin Hill´ 1 Ul. Englišova
Acer ginala 3 Ul. Otická
Acer platanoides, Quercus petraea 6 (4,2) Jaktař kostel sv. Petra a Pavla
Tilia cordata ´Rancho´ 1 Ul. Joži Davida Kříž
Quercus cerris 1 Nám. Sv. Hedviky- bytovky
Cornus kousa 1 Ul. Milady Horákové
Pinus nigra 3 U hřiště Kylešovice
Acer plat. ´Summershade´ 1 Ul. Ed. Beneše 26
Pseudotsuga mensiesi 1 Ul. Ed. Beneše 26
Gleditsia triacanthos ´Moraine´ 1 Nám. Sv. Hedviky - bytovky
Malus ´Eleyi´ 1 Nám. Sv. Hedviky - bytovky
Gingo biloba 1 Ul. Těšínská Ul. Jiráskova
stromy celkem 38  
keře
Partenocisus q. 20 Nám. Sv. Hedviky - bytovky
Ligustrum vulgaris 30 Ul. Sadová
Spirea japonica, Lonicera mackii 45 Ul. Purkyňova 11 (u hřiště)
keře celkem 95
 

Co připravujeme na další období?

Abychom zdokonalili systém péče a vytvořili podmínky pro rozvoj kvalitní zeleně na území města Opavy, která bude funkční, bezpečná a v neposlední řadě bude plnit i estetickou funkci, máme v úmyslu v nadcházejícím období let 2011 až 2020 postupně vytvořit Program rozvojové péče pro stromový inventář.

Tento program řeší jednak péči o nové výsadby, ale současněje zaměřen i na stávající zeleň a řeší následující aspekty:

 • provozní bezpečnost stromů,
 • vytvoření dobrého pěstebného stavu zajištěných výsadeb,
 • zachování dobrého pěstebného stavu stromů středního věku, které jsou nadějné pro využití v cílové struktuře stromového inventáře,
 • zachování nebo zlepšení pěstebného stavu významných stromů formou arboristického ošetření (velké soliterní stromy, vzácné taxony).

Za účelem dosažení provozní bezpečnosti stromů vytvořil odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy harmonogram postupného vyhodnocování stromů z hlediska bezpečnosti v jednotlivých lokalitách s ohledem na intenzitu využívání daného území. Práce na tomto záměru byly započaty už v průběhu roku 2010, kdy byl zpracován Projekt péče o stromy v prstenci Městských parků podrobněji viz. Provozní bezpečnost stromů v systému MyTrees.

Abychom dosáhli dobrého pěstebného stavu zajištěných výsadeb hodláme i nadále pokračovat v provádění kvalitní rozvojové péče o vysázené stromy. U stromů je zapotřebí kontrolovat kůly, úvazky, obnovovat závlahové mísy. U instalovaných chrániček kmenů provádět jejich povolování a kontrolu. Výchovným řezem u stromů je zapotřebí odstraňovat kodominantní výhony (zdvojené) a řezem upravovat koruny. Největším problémem se jeví vyklonění stromů a jejich narovnání. K tomuto jevu dochází působením silných větrů, v době intenzivních dešťů kdy je půda podmáčená, u stromů, které ještě nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém a nejsou dostatečně kotveny v zemi. Pokud tyto stromy současně mají již vyvinutou korunu, která je větší než stávající kotvící kořenový systém, nejsou pak schopny silnému větru odolat a dojde k jejich vyklonění. Jejich narovnání je pak velmi problematické, v některých případech nemožné.

Z větších akcí město čeká především revitalizace zeleně v Městských sadech a odbor životního prostředí ve spolupráci s pracovníky společnosti Technické služby Opava s.r.o. po ukončení záruční doby stromy opět převezme do své péče stejně tak jako stromy vysázené v obnovených sídlištích v Opavě Kateřinkách, to jsou akce, které se v současné době realizují (Revitalizace sídlišť- Ant. Sovy, Grudova, hřiště u Minervy).

Abychom docílili zachování dobrého pěstebného stavu stromů středního věku a zachování nebo zlepšení pěstebného stavu významných stromů bude nutné postupně provádět doporučení navržená v rámci vyhodnocení stromů z hlediska bezpečnosti. Především bude nutné provést asanaci neperspektivních stromů, instalaci vazeb, ošetření dutin a pod.

V první fázi bude takto ošetřen prstenec Městských parků podrobněji viz Provozní bezpečnost stromů v systému MyTrees.

Jak už jsem několikrát zdůraznila, výsadba stromu je v procesu obnovy zeleně pouze prvním krokem. Praxe nám ukázala, že mnohem obtížnější je zajistit, aby vysázené stromy přinesly požadovaný efekt, aby se přijaly a dále se rozvíjely a rostly. Péče o stromy je nekončící práce, která trvá po celou dobu jejich života.