Město chce prodat část Dukelských kasáren

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Opavská radnice hledá zájemce, který by odkoupil část bývalých Dukelských kasáren a vybudoval zde převážně bytové domy. V této části areálu by tak mohlo vyrůst až 300 nových bytů. Firmy mohou své nabídky posílat do konce ledna příštího roku.

Opavská radnice hledá zájemce, který by odkoupil část bývalých Dukelských kasáren a vybudoval zde převážně bytové domy. V této části areálu by tak mohlo vyrůst až 300 nových bytů, ale i další občanská vybavenost či veřejné prostory. Jedná se o plochu zhruba 35 000 m2. Firmy mohou své nabídky posílat do konce ledna příštího roku.

Chceme po zhruba deseti letech konečně dořešit tento nevyužitý, ale na druhou stranu velmi atraktivní prostor. Využít jeho blízkost středu města, obchodních center, nemocnice, železničního nádraží, velkých zaměstnavatelů a dalších důležitých institucí k výstavbě tolik potřebných nových bytů, které dnes v Opavě velmi citelně chybí. Radní proto schválili první krok, a to odprodej zadní části areálu, a to včetně starých budov určených k demolici,“ řekl primátor Tomáš Navrátil. Jedná se o prostor, který je za náměstíčkem tvořeným historickými budovami.

Návrhy by měly respektovat předchozí architektonickou studii Ateliéru 38 z roku 2017. Ta počítala s výstavbou domů o maximálně šesti nadzemních podlažích pro převážně bytovou zástavbu, dále s veřejně přístupnou zelení, službami a veřejným prostorem. Celý areál by pak měl být volně přístupný, vznikla by zde další městská čtvrť. „Oproti předchozímu záměru schválenému bývalým vedením města chceme tuto část prodat včetně budov, které jsou určeny k demolici. Jedná se o bývalé jídelny, sklady či garáže, které nemají ani historickou, ani architektonickou cenu,“ uvedl primátor.

Komise bude vybírat z jednotlivých podaných návrhů, důraz bude kladen na předložené vizualizace. „Vybereme ten, který se nám bude nejvíce líbit. Chceme, aby zde vzniklo pěkné a hodnotné místo k životu,“ dodal primátor. Město v poslední době prověřilo stav infrastruktury potřebné k dodávce energií. Ta by měla být bez problémů. Počítá se s tím, že hotovo by mělo být do roku 2025. 

Roman Konečný, tiskové oddělení

 

Záměr prodeje

Statutární město Opava dle  ust.  § 39  odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

záměr prodeje:

 • části pozemku parc. č. 2204/1 ostatní manipulační plocha, dle přiloženého zákresu
 • části pozemku parc.č. 2202/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, dle přiloženého zákresu
 • pozemku parc.č. 2202/3 ostatní manipulační plocha, dle přiloženého zákresu 
 • pozemku parc.č. 2204/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2204/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba technického vybavení
 • pozemku parc.č. 2204/13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2204/14 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2204/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2204/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2202/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2202/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2202/13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2202/14 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2202/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2202/21 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
 • pozemku parc.č. 2202/20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž
 • pozemku parc.č. 2202/19 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž
 • pozemku parc.č. 2202/18 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž
 • pozemku parc.č. 2202/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
 • pozemku parc.č. 2202/10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
 • pozemku parc.č. 2202/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
 • pozemku parc.č. 2202/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
 • pozemku parc.č. 2202/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba občanského vybavení
 • pozemku parc.č. 2202/17 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
 • pozemku parc.č. 2202/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba
 • pozemku parc.č. 2202/9 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba

to vše v katastrálním území Opava - Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro katastrální území Opava - Předměstí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava (dále také jen „předmětné pozemky“).    

Doplňující základní informace

Město Opava hodlá předmětné pozemky prodat za účelem revitalizace areálu bývalých Dukelských kasáren, která má spočívat v demolici stávajících budov nacházejících se na předmětných pozemcích a výstavbě nových architektonicky i užitně hodnotných budov, u nichž bude převažujícím způsobem využití bydlení. Revitalizovaná lokalita by měla představovat veřejně přístupnou oblast dopravně napojenou na okolní lokality. Za účelem naplnění tohoto záměru bude město Opava při posuzování nejvhodnější nabídky na koupi předmětných pozemků klást důraz na následující skutečnosti:    

-  koncepční studie revitalizace předmětných pozemků, která musí být součástí nabídky, by měla vycházet z ideové architektonicko-urbanistické studie „Dukelská kasárna“ z roku 2017 zpracované společností Ateliér 38 s.r.o.

- bytové domy by měly být maximálně o šesti nadzemních podlažích         

- části předmětných pozemků, které budou představovat veřejně přístupné plochy (zejména pozemní komunikace a veřejná zeleň) budou po dokončení výstavby bezúplatně převedeny zpět do vlastnictví města Opava, které s ohledem na jejich charakter bude zajišťovat jejich provoz a údržbu v souladu s příslušnými právní i předpisy; do vlastnictví města Opava bude rovněž bezúplatně zpět převedena část pozemku parc. č. 2204/8 (jižní hranice řešeného území bude přímá), a to po demolici budovy na pozemku se nacházející    

- do vlastnictví města Opava budou rovněž bezúplatně převedeny inženýrské sítě, které kupující v rámci revitalizace předmětných pozemků vybuduje a které budou sloužit pro veřejnou potřebu; jedná se zejména o vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení pozemních komunikací, které svým charakterem budou představovat místní komunikace

- na předmětných pozemcích budou vybudovány obvodové pozemní komunikace s parametry místních komunikací včetně veřejného osvětlení; předmětné pozemky (přibližně v geometrickém těžišti) budou prostupné pro pěší a cyklisty ve směru sever - jih a východ - západ

- obvodová komunikace na jižním okraji předmětných pozemků umožní napojení navazujících pozemků města Opava nejméně ve třech místech

- revitalizace by měla být ukončena do konce roku 2025   

Doplňující technické informace:

- likvidaci dešťových vod z předmětných pozemků nutno řešit vsaky s retencí a havarijními přepady do dešťové kanalizace města Opava (pravděpodobné zpoplatnění odvod dešťových vod)

- dešťové vody z budoucích místních komunikací mohou být svedeny do retenční nádrže města Opava, která bude umístěna v sousední lokalitě

- napojení na vodovodní síť ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. z ul. Vančurovy je možné pouze přes AT stanici

- revitalizace předmětných pozemků bude vyžadovat vybudování společné nové trafostanice v severní části bývalého areálu Dukelských kasáren, na jejímž vybudování by se měl podílet kupující       

- likvidace splaškových vod je možná odvedením do stávající splaškové kanalizace ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na ul. Vančurové či Zborovské

- napojení na plynovod je možný ze stávajícího STL plynovodu ve vlastnictví společnosti RWE z ul. Vančurovy

Organizační informace:

 • nabídka zájemce musí obsahovat celkovou výši kupní ceny za všechny předmětné pozemky včetně DPH ve výši 21% a dále koncepční studii se základním popisem navrhovaných staveb a jejich navrhovaným využitím     
 • zájemci mohou své nabídky podávat do 31. 1. 2020 13,00 hod. v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na koupi pozemků, Dukelská kasárna“ na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69; později podané nabídky nebudou hodnoceny
 • prohlídka předmětných pozemků bude umožněna po telefonické dohodě
 • ideová architektonicko-urbanistické studie „Dukelská kasárna“ z roku 2017 zpracovaná společností Ateliér 38 s.r.o. bude zájemci zaslána v elektronické podobě na základě žádosti doručené na e-mail: ivana.sykorova@opava-city.cz  

O tomto záměru rozhodla rada města dne 13. 11. 2019

Zveřejňuje: Magistrát města Opavy, odbor majetku města

Bližší informace: Mgr. Ivana Sýkorová, tel.: 553 756 803, 604 229 394, e-mail: ivana.sykorova@opava-city.cz