Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Rada Statutárního města Opavy v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích) a § 7 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění (dále jen zákon o právu petičním) tímto  stanovila svým usnesením č. 2001/56 RM 09 ze dne 9.6.2009 Pravidla pro vyřizování petic a stížností, jimiž upravuje postup při přijímání, evidenci, projednávání a vyřizování petic, stížností a obdobných podání tak, aby byla chráněná práva a oprávněné zájmy osob obracejících se těmito podáními na některý z orgánů Statutárního města Opavy. Přitom musí být respektováno právo každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života, včetně práva na ochranu osobních údajů před zneužitím.