II. etapa 2020

Předmětem realizace II. etapy regenerace sídliště Opava – Kylešovice je rekonstrukce pěších komunikací, oprava vozovek, vybudování parkovacích stání a obnova a doplnění veřejného osvětlení v lokalitě 17. listopadu a vybudování multifunkčního hřiště v lokalitě Liptovská.

Realizace 04 – 08/2020

Projektovaný rozsah II. etapy

Rekonstrukce stávajících komunikací a zpevněných ploch řeší stavební úpravy vozovek, parkovišť, chodníků a zpevněných ploch v současném šířkovém a výškovém uspořádání, vč. úpravy organizace dopravy (zóna 30 km/h se zpomalovacími prahy), změny organizace parkování v úsecích, kde to umožňuje stávající příčné uspořádání komunikace a optimalizaci rozměrů stávajících zpevněných ploch pro kontejnery na komunální odpad.

Odvodnění vozovek a parkovišť bude zajištěno, stejně jako v současnosti, pomocí stávajících uličních vpustí zaústěných do dešťové nebo jednotné kanalizace. Chodníky mimo hlavní komunikace a zpevněné plochy pro kontejnery budou odvodněny vsakem do přilehlého zatravněného terénu. Navrženou rekonstrukcí nedojde ke změně odvodnění stávajících komunikací a zpevněných ploch.

Obnova dopravního značení – Na nových krytech vozovek místních komunikací bude provedena obnova vodorovného dopravního značení. Svislé dopravní značky zůstanou s menšími úpravami zachovány a budou doplněny novým svislým dopravním značením.

Obnova a doplnění veřejného osvětlení je naprojektováno na základě výpočtu osvětlení v dané lokalitě. Nový rozvod bude proveden zemním kabelem, napojen ze stávajících rozvodnic, které budou rekonstruovány, stávající vedení bude v zemi ponecháno (funkčně odpojeno). Stávající svítidla budou zrušena. V paticích stožáru budou provedeny havarijní propoje. Veřejné osvětlení bude obnoveno a doplněno moderními úspornými technologiemi v osvětlení veřejného prostoru.

Multifunkční hřiště bude umístěno na ploše původního hřiště. Řešení zpevněných ploch vychází z umístění stávajících chodníků. Povrch hřiště bude proveden z pryžového granulátu. Hřiště bude vybaveno sportovním a městským mobiliářem a oploceno.

Parametry regenerace v rámci II. etapy

Lokalita 17. listopadu

Zpevněné plochy celkem (m2) 9.703 m2
–  v tom místní komunikace 6.864 m2
–  v tom chodníky vč. kontejnerových stání 2.839 m2
Počet odstavných a parkovacích stání celkem      124 ks
–   v tom revitalizovaná parkovací stání 61 ks
–   v tom nově vybudovaná parkovací stání 63 ks
Počet nového veřejného osvětlení

35 ks

Lokalita Liptovská

Multifunkční hřiště (m2) 406 m2
Přístupové chodníky k hřišti (m2) 234 m2
Počet laviček 4 ks
Počet odpadkových košů 1 ks
Počet stojanů na kola 2 ks
Počet plakátovacích ploch 1 ks

 

Fotodokumentace realizace - II. etapa