Regenerace sídliště Opava – Kylešovice

Poté, co proběhly velké úpravy na největším opavském sídlišti v Kateřinkách, přišlo na řadu i druhé největší sídliště, a to v Kylešovicích. V roce 2015 a 2017 zde město uspořádala veřejná projednávání, na kterých lidé z Kylešovic hlasovali o tom, co by se mělo u nich změnit. Prioritními oblastmi byly doprava, dětská hřiště, sportoviště a zeleň. Občanům sídliště byly představeny konkrétní návrhy změn v daných prioritách, o kterých bylo v rámci veřejného projednávání hlasováno. Nespokojenost obyvatel se stavem sídliště byla charakterizována konkrétními jevy. Jako nejproblematičtější hodnotili občané stav chodníků, nedostatek parkovacích ploch a herních ploch.

Program regenerace

Radnice připravila projekt „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“, který ve čtyřech etapách (2019 – 2022) počítá s investicí okolo 60 milionů korun.

Návrh úprav v celém sídlišti je zaměřen na revitalizaci ploch pro trávení volného času dětí a mládeže. Z hlediska funkčního využití území dojde nově ke smysluplnému využití klidového vnitrobloku vytvořením multifunkčních hřišť pro aktivní trávení volného času. Další oblasti revitalizace se týkají především obnovy zpevněných ploch, komunikací, veřejného osvětlení a navýšení počtu parkovacích míst. Pozornost bude věnována především rekonstrukci chodníků, které nemohly být z důvodů nedostatku financí města doposud opraveny.

S prvními úpravami město začalo už v roce 2016, kdy došlo k výsadbě zeleně a odstranění keřů, které byly občany vyhodnoceny jako rizikové z hlediska bezpečnosti. V oblasti dopravy byla v roce 2017 zjednosměrněna ulice 17. listopadu s cílem navýšit počet parkovacích míst. V roce 2016 byly na základě veřejného projednávání také zpracovány návrhy na využití současných dětských hřišť.

Projekt regenerace sídliště Opava – Kylešovice je zaměřen tak, aby realizace jednotlivých částí zvelebila sídlištní bydlení a posílila jeho klady, tj. volnočasové vyžití a zefektivnění prostoru. Zároveň má pomoci vyřešit jeden z problémů sídliště, kterým jsou pěší komunikace ve velmi špatném stavu. Rekonstrukcí stávajících popraskaných litých chodníků se zvýší bezpečnost na sídlišti. V rámci projektu jsou podporovány aktivity, které vedou ke smysluplnému naplnění volného času. Všechny tyto snahy mají vést také k prevenci sociálně-patologických jevů, které se na neudržovaných sídlištích vyskytují poměrně často.

Navrhované úpravy

Občanská vybavenost

Multifunkční hřiště

V rámci regenerace sídliště budou rekonstruována stávající hřiště. Jedná se o plochy sloužící pro sportovní aktivity dospělých a mládeže, především pro míčové hry (malá kopaná, volejbal, nohejbal, házená, basketbal). Jsou navrženy na stávajících asfaltobetonových plochách a doplněny vhodným mobiliářem. Od okolních ploch jsou odděleny oplocením, aby neohrožovaly např. dětská hřiště nebo pěší trasy. Budou vybudována 2 multifunkční hřiště v lokalitě 17. listopadu, jedno z nich bude ve středu sídliště a bude se jednat o házenkářské a basketbalové hřiště; druhé multifunkční hřiště bude v severní části sídliště a bude zaměřeno na volejbal a nohejbal. Další multifunkční hřiště se bude nacházet v západní části sídliště v lokalitě Liptovská a bude zaměřeno na házenou, malou kopanou a basketbal.

Doprava

Komunikace

Sídliště je napojeno na komunikaci II. třídy č. 464 na severní straně (ul. Bílovecká) a dále je vymezeno místními komunikacemi. Oprava povrchů komunikací vedoucími sídlištěm bude provedena na základě projektového ověření dle zjištěného technického stavu.

Parkování

Parkování je věnována také zvýšená pozornost, protože vozidla často parkují mimo vyznačená stání. Na sídlišti 17. listopadu a Liptovská je záměrem vytvořit nová parkovací stání, počet vytvořených parkovacích míst a nové parkovací plochy budou prověřeny projektově.

Chodníky

Chodníky jsou ve velice špatném stavu, bude zapotřebí likvidace stávajících a vytvoření nových chodníků. Jedná se o chodníky s krytem z litého asfaltu nebo s betonovým krytem. Obnova nebo celková rekonstrukce povrchu bude na základě vyhodnocení technického stavu. Rekonstrukce povrchů stávajících chodníků je plánovaná v rozsahu 13,5 tisíc m2. Úpravy nezahrnují přístupové chodníky ke vchodům do bytových domů.

Technická infrastruktura

Mobiliář

Okolo multifunkčních hřišť bude doplněn městský mobiliář, tj. lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, plakátovací plochy a informační tabule.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení tvoří parkové stožáry, které budou doplněny a obnoveny moderními úspornými technologiemi v osvětlení veřejného prostoru.

Financování

Navrhované úpravy regenerace sídliště město plánuje financovat z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, Státního fondu podpory investic a to v rámci čtyř etap, které jsou rozprostřeny do čtyř kalendářních let (2019 – 2022). Pořadí etap vychází jak z nutnosti řešit problémové prioritní oblasti na sídlišti, tak zároveň z logické prostorově – technické návaznosti realizace úprav. Velikost etap je zvolena dle předpokládaných ekonomických možností rozpočtu města.

V tabulce je uveden výčet již zrealizovaných akcí včetně jejich skutečných nákladů (I. - II. etapa). Dále je zde proveden hrubý odhad nákladů na realizaci plánovaných úprav v jednotlivých etapách (III. – IV. etapa).