Občanský průkaz

Upraveno: 27.09.2022

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (Krnovská 71B, 2. podlaží).

On-line rezervace termínu odbavení na Magistrátu města Opavy pomocí služby Úřad on-line.

 

Úřední hodiny:

PO 8.00–17.00
ÚT zavřeno
ST 8.00–17.00
ČT 8.00–14.00
PÁ 8.00–14.00

Na stránce hotové osobní doklady si můžete ověřit, jestli je Váš občanský průkaz už k vyzvednutí. 

Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Nejčastější dotazy k tématu občanských průkazů

Lze nahlásit ztrátu OP telefonicky?

Nelze. Ztrátu, poškození, zničení nebo odcizení OP je občan povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo Policii ČR. Ohlásit ztrátu nebo odcizení OP může občan rovněž ministerstvu v případě, že současně podává žádost o vydání OP. V zahraničí ohlásit na nejbližším zastupitelském úřadu. Za držitele OP může ztrátu, poškození, zničení nebo odcizení ohlásit jeho zmocněnec na základě zvláštní plné moci se svým úředně ověřeným podpisem.

Zároveň je občan povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke ztrátě nebo odcizení OP.

Jakou dostanu pokutu za ztrátu nebo odcizení OP?

Fyzická osoba může být postižena ve smyslu § 65 odst. 3 písm. a) zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech s přihlédnutím k okolnostem porušení povinnosti např. doba nahlášení od události a doba podání žádosti o nový OP od nahlášení události, důležitý je také faktor četnosti ztrát. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Musím podat žádost o nový OP u úřadu v místě mého trvalého pobytu?

Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud žádáte o vydání OP ve zkrácené lhůtě, lze podat žádost o OP na Ministerstvu vnitra ČR (Na Pankráci 72, Praha 4).

Pokud někdo vrátí OP, na který byla hlášena ztráta, je tento průkaz znovu platný?

Doba platnosti občanského průkazu skončí dnem ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. Z důvodu možného zneužití nelze obnovit platnost nalezeného OP.

Jaké fotografie jsou správné pro osobní doklady?

Fotografie se již nepřijímá. V současné době se pořizuje digitalizovaná podoba občana (obraz obličeje) při žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem přímo na přepážce. Jedině v případě žádosti o dočasný OP např:

  • s dobou platnosti 2 měsíce od data vydání z důvodu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR

je nutné doložit 2 fotografie ze současné doby, odpovídající současné podobě, v civilním oděvu, rozměr 35 x 45 mm, pořízené u soukromého fotografa.

Pracuji převážně mimo ČR. Mohu si požádat o OP v zemi, kde nyní žiji? Pokud ne, jak lze podat žádost o OP bez mé účasti a jak lze převzít hotový OP?

K podání žádosti o vydání OP nelze zmocnit jinou osobu. Od 1. ledna 2025 bude možné zažádat si o OP také na pověřených zastupitelských úřadech v zahraničí, nepůjde-li o vydání OP ve zrychleném režimu. Pokud se žadatel o OP nemůže z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu (např. pobyt v cizině) dostavit k převzetí OP, může k převzetí OP zplnomocnit jinou osobu. Zmocněnec je povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Pokud žiji v cizině, musím vlastnit OP?

Občanský průkaz musí mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. OP tedy nemusí vlastnit občan, který žije dlouhodobě v cizině a požádal o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Jakým způsobem požádat o vydání OP v případě, že jsem ztratil OP a nemám žádný jiný doklad totožnosti?

Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem (lze připustit prokázání totožnosti svědeckou výpovědí).

Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?

Nemůže-li se občan (dále jen žadatel) dostavit k vyřízení občanského průkazu ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, je možné se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Žádost a doklady potřebné pro vydání OP může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokázat plnou mocí. V případě, že je občan klientem domova seniorů nebo je hospitalizován v léčebně dlouhodobě nemocných, případně je umístěn v jiném obdobném zařízení, lze žádost vyřídit i prostřednictvím sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.

Pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje takovou péči, že osobě o něj pečující by bránil tento zdravotní stav v osobním kontaktu s úřadem, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, je v těchto výjimečných případech možné obrátit se na úřad telefonicky. Při osobním či telefonickém kontaktu je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo žadatele, jeho trvalý pobyt, adresu, na které se v současnosti nachází a důvod žádosti o nový OP (z důvodu končící platnosti občanského průkazu lze o OP zažádat 6 měsíců před skončením jeho platnosti). Dále bude uvedeno jméno a příjmení, telefonní kontakt a vztah k žadateli zprostředkující osoby, která úřad z důvodu podání žádosti o OP kontaktuje.

Žadatel bude zařazen do pořadí OFF – line výjezdů a dle možnosti úřadu bude kontaktní osoba včas informována o době příjezdu mobilní jednotky. Obdobný způsob platí i pro předání vyhotoveného nového OP. Pořadí žadatelů určuje úřad dle data podání žádosti o OFF – line výjezd s přihlédnutím k naléhavosti, důvodu podání žádosti, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel nachází. Tato služba je bezplatná (zůstává ovšem povinnost uhradit správní poplatek pokud tak stanoví zákon, např. z důvodu ztráty či odcizení).

Pracovnice Magistrátu města Opavy z oddělení EO, OP a CD zajišťují tuto službu návštěvou u žadatelů v neúřední den (úterý), v dopoledních hodinách. Je nutné zpřístupnit nemovitost, vhodná je přítomnost další osoby, která předem připraví žadatele k pořízení digitalizované podoby a podpisu, předloží potřebné doklady, pomůže při komunikaci a manipulaci při pořizování podoby s žadatelem.

Ke stažení