Stížnosti, petice a podněty

Upraveno: 21.12.2019

Řeší oddělení kontroly. 

Ve spolupráci s odbory Magistrátu města Opavyúřady městských částí SMOMěstskou policií Opava, případně jinými kompetentními správními orgány.

Každý může vyjádřit svou nespokojenost s něčím nebo s někým ve věci ochrany osobních nebo veřejných zájmů v působnosti SMO, či nespokojenost s činností odborů MMO a institucí zřízených SMO. Tato vyjádření mohou mít následující formy:

  • Stížnost je podání učiněné písemně, ústně do záznamu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, i pomoci jiných technických prostředků, které vyjadřuje nespokojenost fyzické nebo právnické osoby s něčím nebo s někým a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila
  • Petice je písemné podání, ve kterém se občané nebo občany ustanovený petiční výbor nebo právnická osoba (je-li v souladu s cíli její činností) obracejí na SMO resp. MMO s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti SMO resp. MMO.
  • Podnět je podání, které obsahuje připomínky, návrhy a doporučení obecného charakteru a sleduje širší společenský prospěch.

Stížnost může podat fyzická i právnická osoba na všech odborech MMO, podatelně MMO, úřadech městských částí SMO a MP Opava každý pracovní den.

Stížnost ve věci, která se netýká působnosti SMO, postoupí odbor kontroly MMO příslušnému správnímu orgánu a informuje o tomto postupu stěžovatele.

Centrální evidenci stížností, petic, podnětů, koordinaci jejich vyřízení a dohled nad dodržováním termínů provádí odbor kontroly MMO.

Stanovisko ke stížnosti zpracovává věcně příslušný odbor MMO, úřad městské části SMO, MP Opava, případně jiný kompetentní správní orgán po řádném prošetření veškerých skutečností. Za věcnou i procesní správnost vypracování stanoviska odpovídá vedoucí odboru či oddělení MMO, do jehož působnosti stížnost náleží.

Odbor kontroly MMO vypracuje na základě stanoviska věcně příslušného odboru vyjádření ke stížnosti, které odešle stěžovateli.

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či oprávněných zájmech.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

  • V případě ústního podání stížnosti, sepíše zaměstnanec SMO záznam o učiněném podání na určený tiskopis, který je podepsán stěžovatelem a přijímajícím zaměstnancem
  • Stížnost může být dále podaná v elektronické podobě podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, případně pomocí jiných technických prostředků.
  • Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností naleznete zde

Termíny a lhůty

  • Stížnost řešená v samostatné působnosti písemná odpověď musí být zaslána do 60 dnů
  • Stížnost řešená v přenesené působnosti písemná odpověď musí být zaslána do 60 dnů
  • Stížnost na postup odborů MMO, úředníků písemná odpověď musí být zaslána do 60 dnů
  • Petice písemná odpověď musí být zaslána do 30 dnů ode dne doručení

Odvolací orgán

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 12 Ostrava