KULTURA 2021

Termín podání žádostí: od 01.09.2020 do 30.09.2020

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

1. Podpora celoroční kulturní činnosti (K 1/21)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Podpora dlouhodobých kulturních a společenských aktivit přispívajících k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic např. pořádání pravidelných koncertů, představení, výstav apod.

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000,- Kč

Účelem dotačního titulu je podpora celoroční činnosti hudebních klubů, galerií či jiných kulturních zařízení, která směřuje k veřejné prezentaci (jedná se o podporu činnosti v průběhu celého roku, nelze žádat na jednu akci). Celoroční kulturní činnost musí být realizována ve veřejně přístupných prostorech, které slouží pro kulturní aktivity na území SMO. Žadatel je povinen tuto skutečnost doložit při podání žádosti (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, list vlastnictví).

 

2. Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/21)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

Podpora veřejně přístupných kulturních a uměleckých akcí pořádaných žadatelem v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města.

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč.

Účelem dotačního titulu je podpořit akce, které:

 • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,
 • podporují oživení veřejného prostoru města,
 • udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídka, festival, slavnost),
 • podporují dobrovolnickou činnost v kultuře.

3. Kreativní výstupy (K 3/21)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Podpora vydávání literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, jejichž autory jsou tvůrci působící v Opavě nebo v opavském regionu. Tento dotační titul je zaměřen na podporu umělecké, nikoli vědecké či studijní činnosti.

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč

Účelem dotačního titulu je:

 • poskytnout místním tvůrcům finanční podporu pro vytvoření a prezentaci uměleckého díla,

 • podpořit vznik hodnotných literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, přednostně:

  • prozaických knih, básnických sbírek a bibliofilských tisků (kvalitu díla žadatel doloží odborným posudkem; předpokládá se spolupráce s literárními vědci, kritiky, publicisty a redaktory renomovaných časopisů),

  • výtvarných souborů a instalací,

  • hudebních nahrávek albového rozsahu (např. na fyzickém nosiči, digitální platformě apod.)

  • videoklipů, krátkometrážních filmů nebo jiných audiovizuálních děl s uměleckým potenciálem.

Realizační podmínkou tohoto dotačního titulu je doložení veřejné prezentace výsledků projektu způsobem odpovídajícím charakteru díla. 

4. Reprezentace města (K 4/21)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Jedná se o podporu místních jednotlivců, kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností. 

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč.

Účelem titulu je:

 • propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu u všech dotačních titulů je 25 %.

 

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru kancelář primátora: