SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2021

Termín podání žádostí: od 01.09.2020 do 30.09.2020

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

Neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Opava (dále jen „SMO“) lze poskytnout k financování nezbytných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a dalších aktivit v sociální sféře (dále jen „sociální a související služby“), jak jsou definovány níže v tomto programu. Dotace je určena k financování sociálních a souvisejících služeb, které jsou poskytovány na území SMO (vč. území městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky) a jsou v souladu se schváleným Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017 – 2021.

 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

  A1: Služby sociální péče

  A2: Služby sociální prevence

  A3: Služby odborného sociálního poradenství

 2. SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY

  B1: Hospicová péče

  B2: Dobrovolnictví na území města Opavy

  B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu)

  B4: Ostatní související služby a aktivity

Předpokládaná maximální výše poskytnuté dotace:

 • Dotační titul A1: Služby sociální péče, A2: Služby sociální prevence, A3: Služby odborného sociálního poradenství – maximální výše dotace se u registrovaných sociálních služeb odvíjí od typu sociální služby a je stanovena následovně:

pobytové služby        – max. 30% oprávněné provozní ztráty,

ambulantní služby    – max. 25% oprávněné provozní ztráty,

terénní služby            – max. 20% oprávněné provozní ztráty;

 • Dotační titul B1: Hospicová péče – max. 1.300.000,00 Kč;
 • Dotační titul B2: Dobrovolnictví na území města Opavy – max. 300.000,00 Kč;
 • Dotační titul B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání – max. 25.000,00 Kč na 1 úvazek OZP;
 • Dotační titul B4: ostatní související služby a aktivity – max. 50.000,- Kč.

Poskytování podpory dle tohoto programu je zaměřeno na naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na 2017 - 2021. 

Pro rok 2021 byly stanoveny následující prioritní oblasti podpory:

 1. Služby sociální péče + hospicová péče (A1+B1)

 2. Služby sociální prevence + chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (A2+B3)

 3. Odborné sociální poradenství (A3)

 4. Dobrovolnictví na území města Opavy (B2)

 5. Ostatní související služby a aktivity (B4)

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovnice odboru sociálních věcí: