ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2021

Termín podání žádostí: od 01.09.2020 do 30.09.2020.

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

1. Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/21)

Cílem dotačního titulu je podpora jednotlivých/jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

  • Minimální výše poskytnuté dotace:  5.000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %

2. Podpora činností neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí (ZP 2/21) 

Cílem dotačního titulu je podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí.

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %.

3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/21)

Cílem dotačního titulu je podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí.

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %.

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovnice odboru školství: