KULTURA 2022

Termín podání žádostí: od 01.09.2021 do 30.09.2021

Nový způsob podávání žádostí:

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz. Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím aplikace GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost ve formátu *.pdf. Takto vygenerovanou, vytištěnou a podepsanou Žádost (bez povinných příloh) je nezbytné doručit Poskytovateli nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti, jedním z následujících způsobů:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence):

Žadatel zašle žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem "Program KULTURA 2022 - neotvírat". Rozhodné pro podání žádosti je datum předání k poštovní přepravě, nebo

b) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy, na adrese Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava.

Žadatel přinese podepsanou žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem „Program KULTURA 2022 – neotvírat“. Rozhodné pro podání žádosti je datum jejího předání na podatelně, nebo

c) datové zprávy.

Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5eabx4t). Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, a to pouze v případě, že nebyla podána z datové schránky žadatele (spolku).

Vyhlášené dotační tituly:

 1. Podpora celoroční kulturní činnosti (K 1/22)

      U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Podpora dlouhodobých kulturních a společenských aktivit přispívajících k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic např. pořádání pravidelných koncertů, představení, výstav apod.

Minimální výše poskytnuté dotace:    40.000,00 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000,00 Kč.

Účelem dotačního titulu je podpora celoroční činnosti hudebních klubů, galerií či jiných kulturních zařízení. Celoroční kulturní činnost musí být realizována ve veřejně přístupných prostorech, které slouží pro kulturní aktivity na území SMO. Žadatel je povinen tuto skutečnost doložit při podání žádosti (např. nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce, listem vlastnictví).

Realizační podmínkou je:

 • přístupnost prostoru pro veřejnost min. v délce 10 měsíců/rok,
 • plán celoroční kulturní činnosti (doložení při podání žádosti)

   2.  Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/22)

      U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

Podpora veřejně přístupných kulturních a uměleckých akcí pořádaných žadatelem v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města (např. výstavní činnost, literární pořady, kulturně-vzdělávací projekty, divadlo, apod.).

      Předmětem dotačního titulu jsou:

 • jednodenní i vícedenní kulturní akce,
 • umělecké cykly (koncertní, filmové, výstavní apod.),
 • kombinace výše uvedených typů akcí

Minimální výše poskytnuté dotace:    20.000,00 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,00 Kč.

     Dotačním titulem jsou podporovány umělecké akce, které:

 • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,
 • podporují oživení veřejného prostoru města, 
 • udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídky, festivaly, slavnosti), 
 • podporují dobrovolnickou činnost v kultuře

3.   Kreativní výstupy (K 3/22)

      U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

      Podpora vydávání literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, jejichž autory jsou tvůrci působící v Opavě nebo v opavském regionu. 

      Tento dotační titul je  zaměřen na podporu umělecké, nikoli vědecké či studijní činnosti.

      Minimální výše poskytnuté dotace:  10.000,00 Kč.

      Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,00 Kč.

      Účelem titulu je:

 • poskytnutí finanční podpory tvůrcům působícím v Opavě nebo v opavském regionu k vytvoření a prezentaci uměleckého díla,

 • podpora vzniku hodnotných literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, přednostně:

  • prozaických knih, básnických sbírek a bibliofilských tisků,

  • výtvarných souborů a instalací,

  • hudebních nahrávek albového rozsahu (např. na fyzickém nosiči, digitální platformě apod.),

  • videoklipů, krátkometrážních filmů nebo jiných audiovizuálních děl s uměleckým potenciálem.

Při podání žádosti je žadatel povinen:

 • doložit ukázku díla (realizované výstupy např.: básně, obrazy, sochy, hudební nahrávky atd.) nebo odkazna veřejně přístupnou ukázku dosavadní kreativní činnosti v dané oblast.

     Při podání žádosti o dotaci se žadateli doporučuje doložit odborný posudek zpracovaný odborníkem na danou oblast.

     Realizační podmínkou tohoto dotačního titulu je:

 • doložení veřejné prezentace výsledků projektu způsobem odpovídajícím charakteru díla.

     4.  Reprezentace města (K 4/22)

     U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost

     Jedná se o podporu místních jednotlivců, kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí,           které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností.

     Minimální výše poskytnuté dotace:    20.000,00 Kč.

     Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,00 Kč.

     Účelem titulu je:

 • propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu u všech dotačních titulů je 25 %.

Kontaktní osoby:

 • Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou zaměstnanci odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Ing. Lenka Jiskrová, e-mail: lenka.jiskrova@opava-city.cz, tel.: 553 756 629,

            Ing. Barbora Raidová, e-mail: barbora.raidova@opava-city.cz, tel.: 553 756 346.

 • Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je zaměstnanec odboru kancelář primátora Magistrátu města Opavy:

          Mgr. Petr Rotrekl, e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz, tel.: 553 756 306.

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.