SPORT 2022

Termín podání žádostí: od 01.09.2021 do 15.10.2021

Nový způsob podávání žádostí:

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz. Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím aplikace GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost ve formátu *.pdf. Takto vygenerovanou, vytištěnou a podepsanou Žádost (bez povinných příloh) je nezbytné doručit Poskytovateli nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti, jedním z následujících způsobů:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence):

Žadatel zašle žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem "Program SPORT 2022 - neotvírat". Rozhodné pro podání žádosti je datum předání k poštovní přepravě, nebo

b) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy, na adrese Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava.

Žadatel přinese podepsanou žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem „Program SPORT 2022 – neotvírat“. Rozhodné pro podání žádosti je datum jejího předání na podatelně, nebo

c) datové zprávy.

Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5eabx4t). Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, a to pouze v případě, že nebyla podána z datové schránky žadatele (spolku).

Vyhlášené dotační tituly:

1.  Celoroční sportovní činnost (S 1/22)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti evidovaných sportovců a jejich trenérů organizované žadatelem o dotaci. Podpora účasti na soutěžích. Pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy, omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území statutárního města Opavy není možné. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území statutárního města Opavy (dále jen „území města“).

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 400.000,00Kč

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

 

2.  Sportovní akce (S 2/22)

Podpora pořádání sportovních akcí na území města, omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území města není možné. U  tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50%

Účelem titulu je podpořit akce, které:

  • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě,
  • umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti,
  • podporují oživení veřejného prostoru města,
  • udržují kontinuitu tradičních akcí.

3.  Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/22) – Přímá podpora (PP)

     Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované žadateli zařazenými SMO v roce 2021 do tzv. přímé podpory (dále jen  PP), jmenovitě:

- Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava, IČ 265 41 645

- Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z.s., Rolnická 159/120, 747 05 Opava, IČ 689 41 749

- Kánoe klub Opava, z.s., Jaselská 1688/24, 747 05 Opava, IČ 005 36 105

- Orientační Běh Opavaz.s., Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 265 34 991

- S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s., Holasická 892/17, 747 05 Opava, IČ 706 30 119

- Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 428 69 196

- Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 136 43 185

- Happy Sport Opava, z.s., Na Bahně 1190/15, 747 05 Opava IČ: 658 88 774

- SK JC Sport Opava, z.s., Karlovecká 2918/1b, 747 07 Opava, IČ: 269 98 637

- HEAD BIKE Opava, z.s., Vančurova 2985/20, 746 01Opava, IČ:  681 77 470

- LUIGINO.cz, z.s., Palackého 3, 746 01 Opava, IČ: 037 45 309

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 900.000,00 Kč

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, dofinancování bude řešeno dle zásad S 3/22 s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

V případě vyloučení některého ze subjektů zařazených do tzv. „přímé podpory“, může být objem finančních prostředků vyhrazených pro daný dotační titul alikvotně ponížen.

PP podávají totožnou žádost včetně povinných příloh jako žadatelé v rámci titulu S 1/22 a dále podávají pro nadstavbovou část programu případné další přílohy (na vyžádání).

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou zaměstnanci odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je zaměstnanec samostatného pracoviště sportu Magistrátu města Opavy:

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.