SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023

Termín podání žádostí: od 01.09.2022 do 30.09.2022

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz. Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím aplikace GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost ve formátu *.pdf. Takto vygenerovanou, vytištěnou a podepsanou Žádost (bez povinných příloh) je nezbytné doručit Poskytovateli nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti, jedním z následujících způsobů:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence):

Žadatel zašle žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem "Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023 - neotvírat". Rozhodné pro podání žádosti je datum předání k poštovní přepravě, nebo

b) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy, na adrese Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava.

Žadatel přinese podepsanou žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem „Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023 – neotvírat“. Rozhodné pro podání žádosti je datum jejího předání na podatelně, nebo

c) datové zprávy.

Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5eabx4t). Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, a to pouze v případě, že nebyla podána z datové schránky žadatele (spolku).

Vyhlášené dotační tituly:

1.  Neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Opava (dále jen „SMO“) lze poskytnout k financování nezbytných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních  služeb, souvisejících služeb a aktivit a dalších aktivit v sociální sféře (dále jen „sociální a související služby“), jak jsou definovány níže v  Programu sociálních a souvisejících služeb 2022 (dále jen „program“). Dotace je určena k financování sociálních a souvisejících služeb, které jsou poskytovány na území statutárního města Opavy včetně jeho městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky (dále jen „území města“) a jsou v souladu se schváleným Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy (dále jen „Komunitní plán“).

            A.: SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

                      A1:       Služby sociální péče

                      A2:       Služby sociální prevence

                      A3:       Služby odborného sociálního poradenství

            B: SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY

                      B1:       Hospicová péče

                      B2:       Dobrovolnictví na území města Opavy

                      B3:       Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu)

                      B4:       Ostatní související služby a aktivity

Předpokládaná maximální výše poskytnuté dotace:

 • Dotační titul A1: Služby sociální péče, A2: Služby sociální prevence, A3: Služby odborného sociálního poradenství – maximální výše dotace se u registrovaných sociálních služeb odvíjí od typu sociální služby a je stanovena následovně:

      pobytové služby           – max. 30 % oprávněné provozní ztráty,

ambulantní služby       – max. 25 % oprávněné provozní ztráty,

 terénní služby               – max. 20 % oprávněné provozní ztráty;

 • Dotační titul B1: Hospicová péče – max. 1.600.000,00 Kč;

 • Dotační titul B2: Dobrovolnictví na území města Opavy – max. 300.000,00 Kč;

 • Dotační titul B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání: 25.000,00 Kč na 1 úvazek OZ;

 • Dotační titul B4: ostatní související služby a aktivity: max. 50.000,00 Kč.

2.  Poskytování podpory dle tohoto programu je zaměřeno na naplňování Komunitního plánu.

3.  Pro rok 2023 byly stanoveny následující prioritní oblasti podpory:

 •      Služby sociální péče + hospicová péče (A1+B1)
 •      Služby sociální prevence + chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (A2+B3)
 •      Odborné sociální poradenství (A3)
 •      Dobrovolnictví na území města Opavy (B2)
 •      Ostatní související služby a aktivity (B4)

Předpokládaná alokace programu: 33.000.000 Kč

Schválená alokace programu (dle usnesení č. 69/3/ZM/22): 42.946.900 Kč

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou zaměstnanci odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru sociálních věcí:

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.

Ke stažení