KULTURA 2024

Termín podání žádostí: od 01. 09. 2023 do 30. 09. 2023

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím elektronického systému GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost (bez povinný příloh) ve formátu.pdf. Takto vygenerovanou Žádost doručí nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti jedním z níže uvedených způsobů:

a) zašle (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky statutárního města Opavy (identifikátor datové schránky: 5eabx4t, do buňky "k rukám" se uvede "RMSP", do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v  programu KULTURA 2024“). Žádost se považuje za podepsanou v případě, že je podána prostřednictvím datové schránky žadatele. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato žádost opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo

b) vytiskne (bez příloh), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Opavy na tuto adresu:

Statutární město Opava

odbor rozvoje města a strategického plánování

Horní náměstí 382/69

746 01 Opava

 

a to v obálce označené:

- plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,

- textem „Program KULTURA 2024 – neotvírat“.

 

Vyhlášené dotační tituly:

1. Podpora celoroční kulturní činnosti (K 1/24)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 35%.

Podpora dlouhodobých kulturních a společenských aktivit přispívajících k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic např. pořádání pravidelných koncertů, představení, výstav apod.

Minimální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000,00 Kč.

Účelem dotačního titulu je podpora celoroční činnosti hudebních klubů, galerií či jiných kulturních zařízení. Celoroční kulturní činnost musí být realizována ve veřejně přístupných prostorech, které slouží pro kulturní aktivity na území SMO.

Kulturní zařízení musí být přístupné veřejnosti, musí sloužit k pravidelné organizované kulturní činnosti a provoz kulturního zařízení v roce 2024 musí být zajištěn po dobu minimálně 10 měsíců. Žadatel je povinen při podání žádosti doložit plán celoroční kulturní činnosti.

Žadatel musí být výhradním provozovatelem kulturního zařízení, a to jako vlastník, vypůjčitel nebo dlouhodobý nájemce s dobou užívání minimálně celý rok 2024. Žadatel je povinen tuto skutečnost doložit při podání žádosti (např. nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce, listem vlastnictví).

V případě, že žadatel je vypůjčitel či dlouhodobý nájemce kulturního zařízení, je povinen doložit čestné prohlášení, ve kterém vlastník kulturního zařízení stvrzuje, že nepodal žádost o dotaci v tomto dotačním titulu.

2. Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/24)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 35%.

Podpora veřejně přístupných kulturních a uměleckých akcí pořádaných žadatelem v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města (např. výstavní činnost, literární pořady, kulturně-vzdělávací projekty, divadlo, apod.).

Předmětem dotačního titulu jsou:

 • jednodenní i vícedenní kulturní akce,
 • umělecké cykly (koncertní, filmové, výstavní apod.),
 • kombinace výše uvedených typů akcí

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,00 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,00 Kč.

Dotačním titulem K2/24 jsou podporovány umělecké akce, které:

 • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,
 • podporují oživení veřejného prostoru města,
 • udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídky, festivaly, slavnosti),
 • podporují dobrovolnickou činnost v kultuře.

3. Kreativní výstupy (K 3/24)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 35%.

Podpora vydávání literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, jejichž autory jsou tvůrci působící v Opavě nebo v opavském regionu. Tento dotační titul je zaměřen na podporu umělecké, nikoli vědecké či studijní činnosti.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,00 Kč.

Účelem titulu je:

 • poskytnutí finanční podpory tvůrcům působícím v Opavě nebo v opavském regionu k vytvoření a prezentaci uměleckého díla,
 • podpora vzniku hodnotných literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, přednostně:
  • prozaických knih, básnických sbírek a bibliofilských tisků,
  • výtvarných souborů a instalací,
  • hudebních nahrávek albového rozsahu (např. na fyzickém nosiči, digitální platformě apod.),
  • videoklipů, krátkometrážních filmů nebo jiných audiovizuálních děl s uměleckým potenciálem.

Při podání žádosti je žadatel povinen:

 • doložit ukázku díla (realizované výstupy např.: básně, obrazy, sochy, hudební nahrávky atd.) nebo odkaz na veřejně přístupnou ukázku dosavadní kreativní činnosti v dané oblasti.

Při podání žádosti o dotaci se žadateli doporučuje doložit odborný posudek zpracovaný odborníkem na danou oblast nebo reference.

Realizační podmínkou tohoto dotačního titulu je:

 • doložení výsledku realizovaného díla ve fyzické podobě (min. ve 2 vyhotoveních) – dílo literární, (audio) vizuální,
 • doložení veřejné prezentace výsledků projektu způsobem odpovídajícím charakteru díla (např. veřejné čtení, křest CD, zveřejnění ukázky díla na sociálních sítích apod.).

4. Reprezentace města (K 4/24)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 35%.

Jedná se o podporu místních jednotlivců, kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,00 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,00 Kč.

Účelem titulu je:

 • propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí.

5. Podpora kulturních akcí spojených s 800. výročním města Opavy (K 5/24)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 25%.

Dotační titul je v roce 2024 zřízen na podporu kulturních akcí, které budou ve svém zaměření akcentovat výročí města a budou se inspirovat historií města, jeho výjimečnými a určujícími dějinnými událostmi, jeho významnými osobnostmi nebo jeho památkami a přírodními zvláštnostmi.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,00 Kč

Předpokládaná alokace programu: 3.500.000,00 Kč

Schválená alokace programu (dle usnesení č. 294/7/ZM/23): 3.050.000,00 Kč

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou zaměstnanci odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je zaměstnanec odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opavy:

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.