SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2024

Termín podání žádostí: od 01. 09. 2023 do 30. 09. 2023

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím elektronického systému GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost (bez povinný příloh) ve formátu.pdf. Takto vygenerovanou Žádost doručí nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti jedním z níže uvedených způsobů:

a) zašle (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky statutárního města Opavy (identifikátor datové schránky: 5eabx4t, do buňky "k rukám" se uvede "RMSP", do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v  programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2024“). Žádost se považuje za podepsanou v případě, že je podána prostřednictvím datové schránky žadatele. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato žádost opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo

b) vytiskne (bez příloh), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Opavy na tuto adresu:

Statutární město Opava

odbor rozvoje města a strategického plánování

Horní náměstí 382/69

746 01 Opava

 

a to v obálce označené:

- plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,

- textem „Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2024 – neotvírat“.

 

Vyhlášené dotační tituly:

Neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Opava (dále jen „SMO“) lze poskytnout k financování nezbytných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a dalších aktivit v sociální sféře (dále jen „sociální a související služby“), jak jsou definovány níže v  Programu sociálních a souvisejících služeb 2024 (dále jen „program“). Dotace je určena k financování sociálních a souvisejících služeb, které jsou poskytovány na území statutárního města Opavy včetně jeho městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky (dále jen „území města“) a jsou v souladu se schváleným Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy (dále jen „Komunitní plán“).

A.    SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

            A1:       Služby sociální péče

            A2:       Služby sociální prevence

            A3:       Služby odborného sociálního poradenství

B.    SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY

            B1:       Hospicová péče

            B2:       Dobrovolnictví na území města Opavy

B3:       Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu)

            B4:       Ostatní související služby a aktivity

Předpokládaná výše poskytnuté dotace:

- Dotační titul A1: Služby sociální péče, A2: Služby sociální prevence, A3: Služby odborného sociálního poradenství – výše dotace se u registrovaných sociálních služeb odvíjí od typu sociální služby s přihlédnutím k oprávněné provozní ztrátě, která je stanovena následovně:

pobytové služby           – max. 30 % oprávněné provozní ztráty,

ambulantní služby       – max. 25 % oprávněné provozní ztráty,

terénní služby               – max. 20 % oprávněné provozní ztráty;​

- Dotační titul B1: Hospicová péče – max. 1.800.000,00 Kč; 

- Dotační titul B2: Dobrovolnictví na území města Opavy – max. 300.000,00 Kč;

- Dotační titul B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání: 25.000,00 Kč na 1 úvazek OZP;

- Dotační titul B4: ostatní související služby a aktivity: max. 50.000,00 Kč.

Poskytování podpory dle tohoto programu je zaměřeno na naplňování Komunitního plánu. 

Pro rok 2024 byly stanoveny následující prioritní oblasti podpory:

a)    Služby sociální péče + hospicová péče (A1+B1)

b)    Služby sociální prevence + chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (A2+B3)

c)    Odborné sociální poradenství (A3)

d)    Dobrovolnictví na území města Opavy (B2)

e)    Ostatní související služby a aktivity (B4)

Předpokládaná výše alokace programu:  44.450.000,00 Kč

Schválená alokace programu (dle usnesení č. 293/7/ZM/23): 44.297.000,00 Kč

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou zaměstnanci odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru sociálních věcí:

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.

Ke stažení