PREVENCE KRIMINALITY 2025

Termín podání žádostí: od 01. 09. 2024 do 30. 09. 2024

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím elektronického systému GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost (bez povinný příloh) ve formátu.pdf. Takto vygenerovanou Žádost doručí nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti jedním z níže uvedených způsobů:

a) zašle (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky statutárního města Opavy (identifikátor datové schránky: 5eabx4t, do buňky "k rukám" se uvede "RMSP", do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v  programu PREVENCE KRIMINALITY 2025“). Žádost se považuje za podepsanou v případě, že je podána prostřednictvím datové schránky žadatele. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato žádost opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo

b) vytiskne (bez příloh), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Opavy na tuto adresu:

Statutární město Opava

odbor rozvoje města a strategického plánování

Horní náměstí 382/69

746 01 Opava

 

a to v obálce označené:

- plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,

- textem „Program PREVENCE KRIMINALITY 2025 – neotvírat“.

 

Vyhlášené dotační tituly:

1. Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času veřejnosti, především dětí a mládeže do 26 let (PK 1/25)

Cílem dotačního titulu je podpora jednorázových či nepravidelných volnočasových akcí pro veřejnost, především děti a mládež z Opavy a okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků. Jedná so o různé zájmové kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, tábory (příměstské i pobytové), které nelze zařadit do ostatních dotačních programů vyhlášených SMO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10,00 %

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

2. Podpora soustavné celoroční činnosti členů volnočasových dětských a mládežnických organizací a spolků a zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/25)

Cílem dotačního titulu je podpora soustavné komplexní celoroční činnosti členů volnočasových dětských a mládežnických organizací a spolků a členů různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Jedná se o organizace, které zaměřením své celoroční činnosti nemohou žádat v rámci ostatních dotačních programů SMO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10,00 %.

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

3. Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality a duševního zdraví (PK 3/25)

Cílem dotačního titulu je podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality nebo podpory duševního zdraví ve městě.

V oblasti prevence kriminality se jedná o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

V oblasti duševního zdraví se jedná o vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zvýšení jejich povědomí o duševním zdraví a předcházení duševním problémům, dále pak informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10,00 %

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Maximální celková výše dotace poskytnuta jednomu žadateli v rámci tohoto dotačního programu je 100.000 Kč. 

Předpokládaná alokace programu: 800.000,00 Kč

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou zaměstnanci odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru školství Magistrátu města Opavy:

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.