Digitální technická mapa Opavy

Digitální technická mapa Opavy

Statutární město Opava vede na svém území digitální technickou mapu, která se skládá ze dvou základních datových sad, kterými jsou mapa účelové povrchové situace a mapa inženýrských sítí

Digitální technická mapa města je vedena na zastavěném území města Opavy (včetně městských částí) o rozloze cca 40 km².

Zbývajících cca  50 km² území města je pokryto doplňkovou kresbou, která vznikla on-screen vektorizací podrobného leteckého snímku. Doplňková kresba není přímou součástí digitální technické mapy města.

Historie

Digitální technická mapa města (její část "účelové mapy povrchové situace") vznikala postupně v několika etapách.

V letech 2001 až 2003 bylo provedeno letecké měřické snímkování a fotogrametrické vyhodnocení snímků.

V roce 2004 byly geodeticky doměřeny chybějící části přímým měřením v terénu.

V letech 2006 až 2016 byla prováděna ostrůvkovitá aktualizace účelové mapy povrchové situace externí firmou na základě přímých měření v terénu a dodané digitální geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

Od roku 2016 provádí správu a aktualizaci účelové mapy povrchové situace odbor informatiky Magistrátu města Opavy na základě přímých měření v terénu a dodané digitální geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

Data inženýrských sítí jsou získávána z územně analytických podkladů.

Účelová mapa povrchové situace

Účelová mapa povrchové situace je tvořena polohopisem jednotlivých prvků území, které vznikly přímým geodetickým měřením v terénu, dále výškopisem a podrobně měřenými body. Mapa je vedena v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv a v 3. třídě přesnosti. Mapa pokrývá zastavěné území města Opavy a jeho městských částí v rozsahu cca 40 km².

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě představují reálné průběhy dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním i pod ním (elektrosítě, kanalizace, plynovod, teplovod, vodovod, telekomunikace, atd.)

Průběhy inženýrských sítí získává správce digitální technické mapy města z územně analytických podkladů na základě § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Zde je uvedena možnost využití dat územně analytických podkladů pro založení a vedení technické mapy obce.

Podrobnosti o územně analytických podkladech a jejich aktualizaci naleznete v sekci Územně analytické podklady.

Data inženýrských sítí mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření správců inženýrských sítí, o které je možné požádat prostřednictvím služby UtilityReport, kterou poskytuje občanům město Opava.

Aktualizace technické mapy

Aktualizaci mapy účelové povrchové situace provádí odbor informatiky Magistrátu města Opavy na základě zapracovávání získaných digitálních geodetických zaměření.

Chcete-li odevzdat digitální geodetické zaměření pro potřebu zapracování do digitální technické mapy města Opavy kontaktujte správce digitální technické mapy a řiďte se pokyny uvedenými v sekci Příjem digitální dokumentace.

Využití technické mapy

  • projekční činnost a územní plánování
  • územně analytické podklady a správa inženýrských sítí
  • geodetická činnost
  • podkladová mapa aplikací geografického informačního systému města
  • správa majetku města
  • krizové řízení