Informace pro pořadatele ohňostrojů

Upraveno: 03.01.2020
Chystáte se odpálit ohňostroj? Podle zákona o tom musíte informovat kromě hasičů i magistrát a to nejpozději dva pracovní dny před konáním ohňostroje. Potřebné informace včetně formuláře najdete v tomto článku.

Pořádání ohňostroje musí být ohlášeno jak obecnímu úřadu, tak i hasičskému záchrannému sboru! 

Dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje při pořádání ohňostroje oznamovací povinnost institucí/právnických či fyzických písemnou formou příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději dva pracovní dny před provedením ohňostroje. Ohlášení ohňostroje musí mít písemnou formu (viz formulář „OHLÁŠENÍ O PROVEDENÍ OHŇOSTROJE“) a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude ohňostroj odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje. Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí.

Co je to ohňostroj?

Dle § 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi se ohňostrojem rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 (Zábavní pyrotechnika (viz Příloha č. 1 k zákonu 206/2015 Sb.) a T1 (Divadelní pyrotechnika (tamtéž)). Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.