Dukelská kasárna hledají investory

Upraveno: 08.12.2019
Zastupitelé na svém zasedání 12. února schválili zveřejnění Výzvy k podávání návrhů řešení revitalizace části areálu bývalých Dukelských kasáren. Návrhy je možné zasílat do 20. dubna.

Zájemci mohou zasílat své návrhy do 20. dubna

Opavští zastupitelé na svém únorovém zasedání deklarovali záměr prodat areál bývalých Dukelských kasáren, resp. jeho části. K propagaci záměru výstavby a rozvoje potenciálu této významné lokality byla zpracována studie řešící využití spodní a středové části areálu (na obrázku zóny A a B) konkrétně od ulice Sokolovské po objekt nové montážní haly firmy Novus Bike. Pro město ji vytvořili architekti ze společnosti Atelier 38. „Jsem rád, že se po letech stagnace daly věci kolem Dukelek konečně do pohybu. Městu se dlouhou dobu nedařilo sehnat pro areál využití, proto jsme se vydali cestou zpracování vlastní studie včetně vizualizací. Ta pomůže případným developerům udělat si představu, co je zde možné realizovat,“ uvedl primátor města Radim Křupala.

Zastupitelé zároveň schválili zveřejnění Výzvy k podávání návrhů řešení revitalizace části areálu bývalých Dukelských kasáren. „Naše představa je, že obdržíme konkrétní návrhy, které jsou investoři ochotni realizovat. Uvítali bychom jednoho investora, který by byl schopen řešit celou plochu,“ netají se primátor města a dodává, že se ale samozřejmě nebrání ani nabídkám zájemců o koupi jednotlivých zón.

Z historie

Kasárna byla postavena v roce 1889 jako Rudolfova dělostřelecká kasárna, později byla přejmenována na Masarykova a po válce na Dukelská. Po zrušení základní vojenské služby armáda v roce 2005 areál, kam ročně narukovalo až tisíc vojáků základní služby, opustila. Bezúplatným převodem se vlastníkem stěžejní ucelené plochy pozemků a budov stalo statutární město Opava.

Analýza území

Studie řeší území o rozloze cca 6,7 ha. V jižní části – zóně A, se nachází urbanisticky a architektonicky významný komplex kasárenských budov poplatný svým uspořádáním původnímu účelu. V severní části – zóně B se nachází méně hodnotné budovy bývalých stájí, skladů a garáží určených k demolici. Přípravné práce na demolici jsou již v plném proudu.

Studie Atelieru 38

Architekti nastínili 3 varianty řešení území. Vybranou variantu pak rozpracovali a doplnili vizualizacemi. „Navržená zástavba v zóně A respektuje urbanistickou strukturu historických budov kasáren. Doplňujeme ji bytovými domy s předzahrádkami a komunitními prostory. Centrální prostor dostavujeme polyfunkčními domy iniciujícími vznik veřejného prostoru náměstí a zároveň obnovujeme historickou vazbu na Horovo náměstí a Olomouckou ulici,“ vysvětluje jeden z autorů studie, architekt Tomáš Bindr. „Případní investoři se mohou myšlenkou inspirovat, není však nutné ji dodržet,“ dodává primátor.

Do klíčové a pro investory nejzajímavější části B zasazuje studie bytové domy solitérního charakteru. Vyrůst by zde mohly tři stovky bytů s průměrnou výměrou 80 m2. Studie ale počítá s výstavbou bytů různorodé velikosti od 50 po cca 100 m2, menších by zde vešlo více, větších pak logicky méně. „Návrh řeší i využití ploch pro soukromé zahrady domů či pro dětská hřiště. Potenciálem území je velké množství vzrostlých stromů, které v návrhu zachováváme a využíváme. Vzniklo by tak bydlení v zeleni,“ říká architekt Bindr.

Výstavba bytových domů v dané lokalitě je i podle názoru zastupitelů rozhodně tou správnou cestou,“ uvedl primátor.

Na využití Dukelských kasáren přitom již v minulosti jedna studie vznikla. V té byla jedna třetina území určena pro podnikání. „Nová studie z té staré v určitých bodech vychází, používá z ní některé technické momenty, například co se týče kanalizace nebo infrastruktury. Byla však řešena čistě územně a my jsme potřebovali konkrétní vizualizace, abychom mohli plochu zájemcům lépe nabídnout. Studie je myslím velmi dobrým podkladem pro investory, dává jim konkrétní návod, co zde lze postavit a jakým směrem by mělo využití areálu směřovat,“ dodal primátor Křupala.

Studie počítá i s rozšířením ulice Vančurovy, která je dnes jen ulicí dopravní, o zónu pro pěší s ochrannou zelení. Podél ní by mohla být umístěna občanská vybavenost, která v této oblasti chybí. Ochranné pásmo železnice je pak ve studii řešeno jako liniový park s cyklostezkou. Nad rámec zadání je zde zapracován i návrh pěší lávky přes železnici.

V režii města by měla být realizace cyklostezky podél ulice Vančurovy, demolice stávajících objektů a vybudování sítí pro vstupy do území,“ uvedl primátor Radim Křupala s tím, že vše bude věcí dohody s budoucím investorem.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Výzva k podávání návrhů řešení revitalizace části areálu bývalých Dukelských kasáren

Statutární město Opava hodlá uskutečnit revitalizaci části areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě (dále jen „zájmové území“), ideální představa města je vyjádřena ideovou architektonicko-urbanistickou studií „Dukelská kasárna“ (zak. č. A3817035), kterou v roce 2017 zpracovala společnost ATELIER 38 s.r.o, se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25858343, a která je přílohou této výzvy.  

Revitalizaci hodlá město Opava uskutečnit ve spolupráci se soukromým investorem 
či investory, které tímto vyzývá k podání návrhů řešení jako vstupního podkladu pro případná další jednání o konečné podobě revitalizace zájmového území, potažmo o smlouvě upravující práva a povinnosti města Opavy a investora související s onou revitalizací (dále jen „Návrh řešení“).

Město Opava preferuje komplexní řešení zájmového území, připouští však, že Návrh řešení se může vztahovat i jen k jedné ze dvou ucelených částí zájmového území, které jsou dle výše uvedené studie vymezeny jako zóna A a zóna B.

Návrh řešení musí odpovídat platné územně plánovací dokumentaci a měl by vycházet z výše uvedené studie, zejména by měl respektovat procentuální zastavěnost území, podlažnost, umístění nebytových prostor v parteru části domů a řešení veřejných komunikací pro chodce a cyklisty a měl by preferovat v maximální míře umístění parkování pod zem. Při zpracovávání Návrhu řešení je třeba brát v potaz, že město Opava hodlá vybudovat cyklostezku podél ulice Vančurovy, demolovat všechny stávající objekty v zóně B a realizovat vstup do zájmového území v podobě základu páteřní kanalizace. Ve spolupráci s příslušnými energetickými společnostmi se předpokládá vybudování nové plynové regulační stanice a nové trafostanice.                  

Návrh řešení musí obsahovat i plánované rozdělení zájmového území na části, které budou mít charakter veřejného prostranství (§ 34 zákona o obcích) a jako takové zůstanou ve vlastnictví a správě města Opavy, a části území, které mají být zastavěny stavbami k individuálnímu využití, a které tudíž mají být prodány investorovi.

Kupní cena pozemků, které bude investor potřebovat získat do svého vlastnictví za účelem realizace svého záměru, bude dle předpokladu stanovena minimálně ve výši v daném místě a čase obvyklé (§ 39 odst. 2 zákona o obcích). 

Město Opava očekává předložení Návrhu řešení v písemné podobě do 20. dubna 2018 součástí bude i grafická příloha, která bude specifikovat navrhované urbanistické řešení minimálně v rozsahu dopravní obsluhy území, řešení parkování, návrh infrastruktury, prostorové řešení zástavby, vymezení veřejných a neveřejných ploch (budoucí vlastnictví), axonometrie a minimálně tři vizualizace (nadhled od Olomoucké ulice, průhled od ulice Vančurovy a vizualizaci vnitrobloku). 

Osoba, jež na tuto výzvu zareaguje, bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí s tím, že veškeré náklady, které jí v souvislosti s reakcí na tuto výzvu, zejména tedy 
s vyhotovením Návrhu řešení a případným navazujícím jednáním o uzavření příslušné smlouvy, vzniknou, si nese sama a nemá právo žádat jejich náhradu po městě Opavě, dále že město Opava není povinno vybrat žádný z podaných Návrhů řešení, ani uzavřít příslušnou smlouvu týkající se revitalizace zájmového území a že jí reakcí na tuto výzvu nevznikají vůči městu Opavě jakékoli nároky, a to ani na sdělení stanoviska města Opavy k podanému Návrhu řešení.

Tato výzva není veřejnou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) dle § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Nabídka v písemné formě v jednom vyhotovení musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem „Dukelská kasárna“ poštou, nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 v Opavě, a to v termínu do 20. dubna 2018. Na obálku uveďte NEOTVÍRAT VÝZVA „DUKELSKÁ KASÁRNA“.

  Zóny Dukelských kasáren

Ke stažení