Branka u Opavy

Zastupitelstvo obce Branka u Opavy příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 02.05.2022, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Branka u Opavy.

 

Územní plán Branka u Opavy obsahuje:

 

Odůvodnění Územního plánu Branka u Opavy obsahuje:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

Účinnost

Územní plán Branka u Opavy nabývá účinnosti 16.05.2022 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Branka u Opavy, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Branka u Opavy,
  • na Magistrátu města Opavy - odbor výstavby a územního plánování - příslušný úřad územního plánování,
  • na Městském úřadu města Hradec nad Moravicí - stavební úřad,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Branka u Opavy vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Branka u Opavy, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.