Chlebičov

Zastupitelstvo obce Chlebičov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 21.12.2017, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Chlebičov.

 

Návrh Územního plánu Chlebičov obsahuje:

Odůvodnění Územního plánu Chlebičov obsahuje:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

  • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2018 - 2022

Účinnost

Územní plán Chlebičov nabývá účinnosti 06.01.2018 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

 

Poučení

Územní plán Chlebičov, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Chlebičov,
  • na Magistrátu města Opavy - příslušný stavební úřad, 
  • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Chlebičov vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Chlebičov, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.