Platný územní plán Opavy

Územní plán Opavy byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  předložen Zastupitelstvu statutárního města Opavy k vydání dne 11.12.2017 na jeho 27. zasedání.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy vydalo Územní plán Opavy formou opatření obecné povahy po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Územní plán nabyl účinnosti dne 2. 1. 2018.

Vydaný Územní plán Opavy je opatřen záznamem o účinnosti v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění změn provedených vyhláškou č. 458/2012 Sb.

Změna č. 1, vydaná dne 7. 6. 2021 usnesením č. 661/17/ZM/21 Zastupitelstva statutárního města Opavy, nabyla účinnost 22.7.2021.

Územní plán Opavy, ve znění Změny č. 1, obsahuje:

 • A. Textovou část
 • A. Grafickou část
  • A.1 Výkres základního členění  -  legenda
  • A.2 Hlavní výkres  -  legenda
  • A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  -  legenda

 

Odůvodnění Územního plánu Opava obsahuje:

 • B. Grafickou část
  • B.1 Koordinační výkres  -  legenda
  • B.2 Výkres dopravní infrastruktury  -  legenda
  • B.3 Výkres technické infrastruktury-vodní hospodářství  -  legenda
  • B.4 Výkres technické infrastruktury-energetiky a elektronických komunikací  -  legenda

 

 

Na mapovém portálu města naleznete nový územní plán zpracovaný do podoby interaktivní mapové aplikace s názvem Územní plán Opavy